5 1 vote
Article Rating

 

Έρως και Ψυχή — (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

Μια ερωτική ανάλυση που συγκρίνει τις ιδιοσυγκρασίες σας και το πώς λειτουργείτε μέσα στη σχέση σας.

ΤΙΜΗ: Από 29   ΜΟΝΟ 9.00 EUR (η ανάλυση είναι ατομική).  Έρχεται στο e-mail σας μετά την παραγγελία.

Πατήστε εδώ για να προσθέσετε την ανάλυση στο καλάθι των αγορών σας.

 

This Eros-Psyche Report is divided into 4 sections.

Section 1 compares your temperaments and personalities. The issues described in Section 1 become particularly powerful if you are married or live together. Idiosyncrasies or quirks in another person’s personality do not bother us as much if our relationship is a casual one. For example, if one person is neat and tidy and the other is sloppy, this is more likely to become a concern if you are married than if you are only seeing each other occasionally.

Pay close attention to the issues described in Section 2 because these are the most important themes in your relationship. For example, if themes of romance and sexual attraction are emphasized, then you can count on this relationship being a passionate one. However, if romance and sexuality are hardly mentioned at all, then this relationship will not be a passionate one. Note also that the material in Section 2 is presented roughly in order of importance, so that the material presented at the beginning of Section 2 is the most powerful.

Section 3 describes issues in your relationship of less importance than those presented in Section 2.

If a statement appears to contradict another statement, then your roles are likely to alternate. For example, a statement that Penelope is more aggressive than Tom, and another statement that Tom is more aggressive than Penelope, means that you alternate roles, with Penelope sometimes being the leader and Tom being the follower, and sometimes just the opposite. Also, read the statements carefully, as it is likely that a careful reading will reveal different kinds of aggressiveness or areas in which the aggressiveness is likely to express itself.

To make the most of this report, combine this astrological analysis with other things that you know about each other. For example, we have assumed that you are opposite-sexed (assuming that both of you are heterosexual, otherwise same-sexed). Physical attractiveness, age, religion, education, family and cultural background will affect your relationship as well. The material in Sections 2 and 3 of this report describes the magnetism between you, but does not describe your individual natures. For example, suppose that Section 2 makes little mention of romance and sexuality, but the Natal Reports for each of you indicate that each of you has extremely strong romantic and sexual desires. In this case, marriage is not likely to be successful! However, if romance and sexuality are not important to either of you, then the lack of passion in your relationship is not likely to be as much of a stumbling block.

 

 

Section 1 – How Allen Relates to Other People

Taurus on the 7th house cusp

Your intense need to be in control of your situation along with your dread of losing anything either emotionally or materially is the underlying reason you are so drawn to people you feel are reliable and dependable. You tend to attract partners with money.

You are passionate and deeply emotional but often rather reserved and secretive. Your partners tend to be less complicated and often quite possessive. They become insecure when they are not sure about what you are thinking or feeling. Jealousy may become an issue.

You do like having your own way and one way or another you manage to get it. Despite your powerful persona, however, you are emotionally far needier than most people realize for love and acceptance from people who admire your strength rather than fear it.

Your partners tend to be charming, romantic and often creative. While they may outwardly yield to your need to lead the way, they are by no means weak. Sometimes they are gently manipulative and can be quite stubborn. Physical attractiveness matters to you.

Venus ruler of the 7th house in 12th

As far as you’re concerned, love and money are private matters. You don’t discuss either very openly. Especially love matters. At some point in your life, you’ll have at least one love affair that must be kept secret either because of the identity of one of you or because one or the other is already committed to someone else. If it’s your lover who is otherwise committed, it’s a real dilemma for you.

You are not used to being on a back burner. If you are the one with the previous commitment, it’s an even greater dilemma because you feel a great sense of responsibility as well as affection for your lover but may be unable to leave the first relationship because of a problem that requires your help. There is another reason you may not be leaving. The secret relationship may feel more exciting or romantic than your regular relationship but, on some level, you know it can’t work.

With your regular partner, you have much-needed alone time. Relationships are important to you but you cherish that time to yourself. With the other liaison, it doesn’t exist. It is intense and all-consuming and there is no place to hide. You so value your private moments that at some point you would either withdraw from it or behave in such a way that the relationship would become more distant. Sound familiar? Your greatest relationship dilemma is balancing your need for intimacy with your need for privacy. Perhaps it’s simpler to do it with one person.

 

Allen’s PLANETARY ASPECTS

Sun conjunction Moon

Detached perspective is not one of your strengths. It is very difficult for you to relate to something from another’s point of view. When you were growing up, your mother was the stronger parent and you continue to assume that the woman is dominant.

Sun semi-square Venus

Your love nature is very turbulent. You form relationships impulsively and then worry it’s with the wrong person. There seems to be a dichotomy between the person you know yourself to be and the person you feel you should be in order to be valued and loved.

Sun semi-square Mars

Something in your relationship with your father aroused in you either fear or anger or both. Your relationships with men – personally or professionally – are not comfortable and when you are feeling vulnerable, you can be overly defensive or challenging.

Sun trine Jupiter

You have a genial, pleasant quality which inspires confidence in others. It sometimes surprises you the way people trust you with their innermost thoughts. Moral integrity is important to you and, while you are not judgmental, you will not violate a principle.

Sun square Uranus

You are restless and independent and, no matter how close you become to someone, you always remain your own person and there is a part of yourself you cannot share. You are uncompromisingly true to your convictions which must be shared by those close to you.

Sun semi-square Pluto

Power struggles plague your relationships. Either you become the dominant partner out of a fear of being controlled or you become very passive, controlling indirectly through guilt or manipulation. Your father may have been emotionally abusive to you.

Sun sextile Ascendant

You have a strong, confident, expressive personality which inspires confidence in others. You often find yourself in a position of leadership as do your partners who are also dynamic and successful. Your relationships are marked by mutual respect.

Moon does NOT aspect Mercury

It’s as if the emotional and rational sides of your nature take turns expressing themselves. You are either utterly detached and objective about a situation or so emotionally involved you have no perspective. You are not in touch with your feelings.

Moon semi-square Venus

Your emotional life is turbulent. Those who love you aren’t always very nurturing and those who nurture you often don’t truly understand you. You are always involved in a close relationship, but it rarely has the emotional intimacy you privately long for.

Moon semi-square Mars

Your love-hate relationship with your mother has led to an emotional ambivalence in current close ties. You are, at once, very needy and very angry about your neediness. This may make you somewhat cantankerous at times. You are very quick-tempered.

Moon square Uranus

You have an emotional, if not conscious, recollection of early emotional nurturing which was erratic or unpredictable. As an adult, you instinctively set up emotional situations where you have some independent outlet – either other people or work projects.

Moon semi-square Pluto

You had an over-controlling parent and something inside of you decided that no one else would ever have that kind of control over you again. You tend to repress your deepest feelings and fears and are surprised when close ties suggest you’re manipulative.

Moon sextile Ascendant

You are more expressive of what you’re feeling than you sometimes realize. People respond to you in a very immediate way because they can intuitively sense what is emotionally motivating you and they feel comfortable. You may attract public attention at times.

Mercury square Jupiter

Details are not your cup of tea. You are fascinated by philosophy and the world of ideas. You are a great talker and reader and your best companions will be those who share your concepts and ideals. You prefer professional people with a certain flair.

Mercury conjunction Neptune

Your imagination is so powerful that, if you don’t have a strong creative or spiritual outlet, you may at times be over-influenced by your own fantasies or those of others. Beware of gullibility. In the long run, telling the truth is in your best interest.

Mercury sextile Pluto

You are extremely persuasive and, perhaps, skilled at manipulating others to share your views. Your intuition is powerful and the research skills which may help you professionally also manifest in your private life. You know everyone’s deepest secrets.

Mercury semi-square Midheaven

No one has ever quarreled with the obvious fact of your intelligence, however your ideas often put you at odds with people in positions of authority, leaving you with two alternatives: a continuous battle or a withdrawal into your own independent sphere.

Venus square Mars

Yours was not a happy childhood and, while there is nothing you want more than a close love relationship, you may also fear it. You probably have an active sex life but may have some discomfort acknowledging feelings of love, dependence or vulnerability.

Venus sextile Saturn

While you may not be emotionally demonstrative or sentimental, you love deeply, lastingly and loyally. You may be strongly drawn to people either much older or much younger than you are. Love, for you, has always entailed an enormous amount of responsibility.

Venus trine Uranus

There is nothing humdrum about the way that you love. You have a flair for the unusual and the creative and are drawn to those who shun the conventional. You shy away from those who tend to be over-possessive. Your love affairs are also wonderful friendships.

Venus sextile Midheaven

Love cannot exist for you without admiration and respect. You like to feel proud of your relationships and often form close ties with those in positions of authority. You are socially conscious and attract friends and good fortune through your personal charm and talent.

Jupiter sextile Ascendant

There is a quality about you people tend to trust. They confide in you and generally feel better in your presence which has a kind of healing quality. Sometimes you tend to draw close relationships who originally came to see you for some sort of help or guidance.

Uranus sextile Midheaven

It’s never been possible for you to live according to anyone else’s timetable. For that reason, you prefer to work for yourself and make your own rules. In order for you to sustain a close, personal tie, you must find someone as independent as you are.

 

Section 2 – How Elena Relates to Other People

Cancer on the 7th house cusp

Your natural reserve, strong ambition and rather traditional sense of propriety may keep you from revealing the emotionally needy or vulnerable side of your nature. People who know you only through your work, would probably be surprised if they saw you at home.

You require a sensitive, sympathetic partner who is extremely expressive emotionally and, at the same time, perceptive enough to understand that you can love deeply and be unflinchingly loyal without being overly demonstrative. You need a lot of parenting.

When you don’t have a partner (or an audience), it may sometimes seem to you that your deepest feelings become inaccessible. The nurturing, sensitive qualities of your partner almost serve as a mirror to your emotions, making them easier to express openly.

Allen creates an emotional nest for you, a safe refuge from the world’s demands. You love to spend time together at home – eating together, listening to music, talking or not talking, just being comfortable. Your greatest need is for emotional intimacy.

Moon ruler of the 7th house in 1st

The influence of your mother was unusually strong and you tend to emulate her – especially when you are in a relationship. Your extraordinary sensitivity and gift of empathy usually earn you the role of care-giver. Parenting plays a significant part in your relationships. In your good relationships, that parenting is reciprocal. You have a strong personality with which many people tend to identify. You are, at times, astonished by the variety of people who remark on how much alike you are — a perception you don’t usually share. This arises from your apparent openness and accessibility. You make people comfortable and they come to think they know you better than they do.

 

Elena’s PLANETARY ASPECTS

Sun square Moon

When you were growing up, there was a distance between your parents either physically or emotionally. You did not experience mother/father, male/female, yin/yang working together as a unit. Thus, you may have difficulty with at least one intimate tie.

Sun semi-square Venus

Your love nature is very turbulent. You form relationships impulsively and then worry it’s with the wrong person. There seems to be a dichotomy between the person you know yourself to be and the person you feel you should be in order to be valued and loved.

Sun square Jupiter

Sometimes you suffer from an excess of enthusiasm and plunge into relationships and projects without seriously considering beforehand the viability of the situation. You are kind, honest and good-humored. Sometimes you’re also a show-off or a know-it-all.

Sun trine Saturn

You are serious, responsible, well-organized and protective. You take care of the people to whom you are close and see to it that their practical needs are attended to. For you a relationship is successful when it falls into a comfortable, pleasant routine.

Sun sextile Ascendant

You have a strong, confident, expressive personality which inspires confidence in others. You often find yourself in a position of leadership as do your partners who are also dynamic and successful. Your relationships are marked by mutual respect.

Moon does NOT aspect Mercury

It’s as if the emotional and rational sides of your nature take turns expressing themselves. You are either utterly detached and objective about a situation or so emotionally involved you have no perspective. You are not in touch with your feelings.

Moon semi-square Venus

Your emotional life is turbulent. Those who love you aren’t always very nurturing and those who nurture you often don’t truly understand you. You are always involved in a close relationship, but it rarely has the emotional intimacy you privately long for.

Moon conjunction Jupiter

You tend to dramatize your emotional state. When things are going pretty well, you’re in ecstasy-and when things are not all they might be, it’s the worst despair that ever struck mankind. People may find you a bit self-absorbed or inflated at times.

Moon sesqui-quadrate Saturn

You don’t have as much self-confidence as you appear to have. You long for love and affection but have never felt, since childhood, that you could have it, simply by being. You feel you have to earn it in some way. You like close ties to need and depend on you.

Moon sextile Neptune

You are sensitive and intuitive and have an active inner life only known by those who are very close. You and your close ties like to share a private world no one else can enter and you spend most of your time alone together or with close friends and family.

Moon trine Pluto

As a child, you were permitted to explore and uncover strange phenomena which gave you a specific sense of power and control over your world. You carry that inner security into your adulthood and are drawn to people who are strong and self-reliant.

Moon semi-square Ascendant

You often feel emotionally misunderstood. You may have learned as a child to hide your true feelings in order to accommodate those around you. As an adult, your outer manner often belies your inner responses more than you may consciously realize or intend.

Mercury sesqui-quadrate Saturn

You are a serious person and inclined to be somewhat inflexible in your thinking. Since you tend to be rather judgmental, you could only be happy with someone who is in philosophical agreement with you and conceptualizes the world as you do. Sometimes you are rather taciturn.

Mercury semi-square Pluto

You’re not awfully good at being disagreed with. You delve into matters, think them through thoroughly and expect your conclusions to be universally shared. Flexibility is not your strong suit. No one should try to lie to you or keep things from you. Somehow you ferret out others’ secrets although you keep your own.

Mercury semi-square Ascendant

You relate to your world through your intellect but you may be so absorbed in your own ideas or projects that you don’t always perceive when misunderstandings or cross-purposes place you at odds with others and set up unnecessary barriers to communication.

Venus trine Mars

Your love nature and your sexual nature are happily in harmony. You’re comfortable with your sexual role as you perceive it and rarely go for any period of time without an intimate relationship. You need love, go after it and always manage to find it.

Venus sextile Uranus

There is nothing humdrum about the way that you love. You have a flair for the unusual and the creative and are drawn to those who shun the conventional. You shy away from those who tend to be over-possessive. Your love affairs are also wonderful friendships.

Venus sextile Midheaven

Love cannot exist for you without admiration and respect. You like to feel proud of your relationships and often form close ties with those in positions of authority. You are socially conscious and attract friends and good fortune through your personal charm and talent.

Mars square Jupiter

You may be overly self-indulgent and inclined toward excesses of eating, drinking, sex or anything which gives you pleasure. You would not be comfortable with someone who was too reserved. You can be quite extravagant both emotionally and financially.

Mars opposition Midheaven

Power is sexy to you and even when a relationship is not a romantic one, you find ambitious go-getters in positions of authority very magnetic and fascinating. It is important to you that close ties not only share your goals but are prepared to fight for them.

Saturn opposition Ascendant

You were not encouraged to be overly expressive when you were a child and as an adult still tend to be somewhat reserved. You often give the impression of being serious or even stern when, in truth, you are simply feeling shy or self-protective.

Uranus conjunction Midheaven

It’s never been possible for you to live according to anyone else’s timetable. For that reason, you prefer to work for yourself and make your own rules. In order for you to sustain a close, personal tie, you must find someone as independent as you are.

Pluto square Ascendant

You are not always aware of your own magnetism. Others find you intense and, sometimes, controlling. You have such strong fears of losing relationships that sometimes you imagine that people are turning against you when the opposite is more often true.

 


SECTION III: The Relationship from Allen’s Point of View

Sun sesqui-quadrate Moon

While you may communicate very well on a rational level, sometimes you may feel as if Elena doesn’t really understand you. You may find Elena’s emotional responses incomprehensible as well. You have to make a special effort to share and connect.

Sun sextile Mercury

There is something about the way Elena thinks and communicates which enables you to be yourself. Sometimes it may seem as if Elena is able to verbalize aspects of yourself you may have sensed but have never been able to adequately put into words or ideas.

Sun square Venus

While you may like Elena very much, you may worry that you don’t share the same values. Your taste may be different. You may like different types of people. Sometimes you feel insecure in the relationship and feel less valued than you might wish.

Sun quincunx Mars

Elena arouses in you either love or hate – nothing lukewarm here. There is a strong underlying sexual energy and if circumstances make this inappropriate, it may manifest in competitiveness or quarreling. Here is someone who really challenges you.

Sun trine Jupiter

Elena has a calming effect upon you. When you are together, you feel wonderful. Elena gives you the confidence to grow and expand and may be quite helpful to you in material ways by opening doors and providing opportunities.

Sun square Saturn

Your connection with Elena is strangely bonding. If you are willing to submit to the restrictions and responsibilities this relationship imposes, it will be a lifetime tie which will improve with time. This can never be a casual relationship.

Sun sextile Neptune

You both sense and share each other’s dreams. There is a lovely sense of understanding without explanation things no one else ever understood without explanation. You are very much in tune with one another. Elena is extremely kind and sensitive to you.

Sun conjunction Pluto

You may feel an excessively strong need to assert yourself as your ego feels very threatened by Elena’s subtle power over you. Your fascination with Elena makes it difficult for you to sever the tie even if you feel the relationship is wrong for you.

Moon sesqui-quadrate Moon

While you may like and respect each other and understand each other intellectually, there is an emotional distance which might prevent you from being truly at home with or comfortable with each other. You may, at times, find each other’s moods or responses puzzling.

Moon sextile Mercury

You really do understand each other. You love to talk to Elena because you each intuitively understand not only what is being said but what is meant. If one of you tends to be dishonest, this can be a disadvantage. Lying simply won’t work.

Moon square Venus

No matter how long you’ve been together, there’s something about this relationship which prevents you from feeling entirely secure or truly loved. Elena doesn’t always make you feel good about being who you are.

Moon quincunx Mars

When the two of you are together, you are competitive and combative. This might be owing to a sexual energy which is present and with which you are not entirely comfortable. You may feel that if you are not especially assertive, you will be somehow overrun.

Moon trine Jupiter

No matter how intimate the nature of your relationship, basically you are wonderful friends. You trust each other implicitly and enjoy being together. This can be a negative relationship in that you may tend to encourage each other in excesses or bad habits.

Moon square Saturn

No matter how close you, you’re never entirely comfortable emotionally when you are together. Elena subtly affects your self-confidence and you may have a disquieting sense that no matter how hard you try to please you never entirely succeed.

Moon sextile Neptune

You have an unspoken understanding which is really quite lovely. You can pick up on Elena’s fantasies, dreams and thoughts intuitively — even when apart. Quiet times aren’t uncommunicative. Music may play an important role in your relationship.

Moon conjunction Pluto

This is a relationship you were compulsively drawn into before you even decided you liked Elena who can exert an odd power over you which you try at times to resist – rarely with success. The emotional tie is obsessive and evokes your deepest longings.

Mercury does NOT aspect Mercury

You don’t think alike. Even if you are in emotional accord, there are times you seriously question if you see the same world since, while your perceptions are not necessarily in conflict, they are so different. Discussions are rarely fruitful or pleasurable.

Mercury does NOT aspect Venus

There is something about Elena’s personal style and taste and way of expressing affection which doesn’t comfortably merge with your own. It may not exactly lead to war, but it may have delayed the initial attraction. Your philosophies aren’t quite in sync.

Mercury conjunction Uranus

Elena is stimulating and unusual but sometimes you find this unconventionality a bit too outrageous, if not actually irritating. You find yourself continually surprised by what Elena says – and not always pleasantly. Discussions often make you tense.

Venus conjunction Sun

The strong bond of love and affection between you will transcend the most difficult times. You love being physically together. Elena makes you feel loved and valued, stimulates your creative energy and shares your values. You have fun together.

Venus square Moon

Whatever else this relationship may be, it’s intimate. You can enjoy being together without having anything dramatic on the agenda. Elena arouses your love and affection by simply being. When you’re around Elena, you feel good about yourself.

Venus square Jupiter

The affection and good feeling you share are so strong, you are inclined to share projects and activities which will be lucky and fulfilling for you both. Elena’s kindness and generosity expands your feelings and your love inspires Elena to be successful.

Venus trine Saturn

This is a serious relationship. Elena inspires in you the kind of love and respect which makes you want to live up to the standards you both share. This could never be just a casual love affair. It either becomes committed or it ends. You admire strength.

Venus sextile Ascendant

There is something about the way Elena looks and behaves which charms and captivates you. You were attracted from the first meeting. Perhaps you even fell in love a little. Elena may represent a private fantasy.

Mars square Sun

There is a strong sexual energy between you. If this is not appropriate, it may manifest as conflicts. Whatever the nature of your relationship, it is important that you share special interests, preferably controversial so you oppose someone else, not each other.

Mars opposition Moon

Temper tantrums and irritations are real dangers to the viability of this relationship. Elena’s sensitivity often annoys you to a point where you say or do things which are truly wounding. Whatever your tie, there is always emotional turbulence or conflicts.

Mars opposition Jupiter

You really enjoy being together, sharing interests and activities. This is a productive working relationship as well as a satisfying personal one. You enjoy helping Elena to grow and achieve and Elena stimulates your best energy. Over-enthusiasm leads to excesses.

Mars trine Neptune

No matter how long or how well you may know Elena, there is an elusive quality which continues to fascinate. While you are stimulated by Elena’s idealism, you may also be frustrated by what feels like excessive secrecy. Your aggressive curiosity gets you nowhere.

Mars sextile Pluto

Your connection is intensely erotic and compulsive. Elena’s personal magnetism both intrigues you and stimulates you to be at your productive best. Your energy may initiate major transforming changes in Elena whose charisma empowers you.

Ascendant conjunction Mercury

There is something about your persona which gives Elena a sense that you would be a good person to talk to because you relate well to others’ ideas. This is true. The intellectual tie between you transcends disagreements and creates understandings.

Midheaven sextile Sun

You admire Elena and enjoy doing things together. Elena’s natural vitality helps you both to identify and pursue life goals and directions since you share them. This would be a productive professional tie. You wouldn’t mind if Elena played the leader.

Midheaven sextile Saturn

Elena may help you to crystallize and work hard toward your goals and ambitions and, at the same time, be so controlling and demanding that you may question whose goals you are working to achieve. Elena constantly brings up issues of responsibilities.

Midheaven square Neptune

Your shared spiritual views and interests powerfully affect your life style and your personal career directions. This idealism is important to both of you and you are ready to make material sacrifices for it. Elena idealizes you and you admire Elena.

 

Elena’s planets in Allen’s houses

Elena’s Sun in your 12th house

There is something about this relationship which is not easy to define. You connected easily and almost immediately found your lives closely intertwined – not always comfortably. There is an odd sense of destiny. You may be involved by chance not by choice.

You find you extend yourself more for Elena than almost anyone else you’ve known and receive for your troubles precious little appreciation. It’s almost as if you were obliged to pay off an old, unremembered debt.

Elena’s Moon in your 3rd house (138)

One thing you two don’t have to worry about is a communications problem. You’ve always been able to talk very freely in the happy confidence Elena understands not only what you are saying, but what you mean. Elena is also responsive to your writing.

Travel affects your relationship. Either circumstances cause you to take many short trips together or separations lead to letter-writing which intensifies the emotional tie not so much by what is written as by what is meant. You communicate without words.

Elena’s Mercury in your 12th house (171)

Something about the way Elena talks and thinks makes you a little uncomfortable. Elena seems to tune into the dark, hidden side of you that you don’t entirely accept and brings it to the surface. Sometimes you respond by withdrawing.

On the other hand, it’s nice to be understood. To the extent that Elena’s perceptions relate to shared spiritual interests and are helpful, they force you to deal with difficult matters and improve your perspective. Don’t let Elena justify a weakness.

Elena’s Venus in your 2nd house (185)

The genuine love and affection Elena feels for you encourages you to develop your talents and resources to a point where your financial situation will increase significantly. You, in turn, admire Elena’s creativity and may contribute to its development.

The two of you are fond of exchanging gifts. Elena has given you some beautiful and, perhaps, costly things which you treasure. You not only reciprocate, you also exchange gifts of deeply personal significance which are expressive of your warm affection.

Elena’s Mars in your 5th house (212)

When Elena is around, you think about making love – if not with Elena, with someone. Here is either your lover, your confidante or an exciting role model. Aside from the sexual energy between you, you have fun together. Everything you do has a quality of play.

Sometimes Elena seems a little too aggressive and you feel uncomfortable. Perhaps part of the attraction is a sense of danger the relationship represents. If you are creative, Elena is stimulating. If you have children, Elena can create tension.

Elena’s Jupiter in your 3rd house (234)

No matter how shy or taciturn you may be in other situations, you always have plenty to say to each other. You enjoy your discussions not only because you express yourself so easily and well with Elena but because you respect and value the benefit of such good judgment.

You probably have a strong shared interest and may be involved together in an educational or communications project relating to the study of this subject. Elena would encourage any speaking or writing you may do. This relationship somehow makes your environment easier.

Elena’s Saturn in your 8th house (263)

It would be better if this was a friendship or business relationship. There could be difficulties if it were more intimate or sexual. Of course, things can be worked out. The problem has to do with trust. You’re a little afraid to be vulnerable to Elena.

You have a strong sense of responsibility for Elena’s financial situation. If you don’t actually wind up paying the bills, you are certainly concerned about the expenses. Elena’s lack of funds or judgment might reduce your own business prospects.

Elena’s Uranus in your 11th house (290)

Your connection with Elena may lead to a marked change in your social life. Your more conservative friends may fade out of the picture. They will be replaced by innovative, original people who hold unconventional views. Your first meeting may be unusual in some way.

Your relationship has a startling effect upon your goals which may outlive the relationship itself. It’s as though Elena enters your life, shakes it up a bit, and departs. If Elena stays, continue to expect lots of surprises. You definitely won’t get bored.

Elena’s Neptune in your 1st house (304)

There’s something about the way Elena often romanticizes you that you can’t help responding to. Somehow it gives you a special insight into Elena’s dreams and fantasies which connects with your dreams and fantasies. You start to like yourself better.

Sometimes you find the relationship baffling. Even if Elena is not being consciously deceptive, you often find some behavior difficult to comprehend. What does Elena want from you? What does Elena want from your relationship? Do you know?

Elena’s Pluto in your 10th house (337)

Your life was at a cross-roads when you met. You were at a point when you were considering transforming changes in life direction. Then Elena came along and everything was set in motion. It’s still unclear if Elena actually influenced you or was merely a catalyst.

Whatever position of authority you normally hold, when you’re with Elena, the seat of power is clear. And you’re not sitting in it. Elena’s influence over you can be quite astonishing. At times you almost appear to be irresistibly under a magical spell.

 


SECTION IV: The Relationship from Elena’s Point of View

Sun semi-square Moon

While you may communicate very well on a rational level, sometimes you may feel as if Allen doesn’t really understand you. You may find Allen’s emotional responses incomprehensible as well. You have to make a special effort to share and connect.

Sun conjunction Venus

You feel Allen’s admiration and love and respond in kind. There is something about the way Allen looks at you which makes you feel not only more confident and attractive but capable of achieving more. You admire Allen’s personal style, charm and talent.

Sun square Mars

Allen arouses in you either love or hate – nothing lukewarm here. There is a strong underlying sexual energy and if circumstances make this inappropriate, it may manifest in competitiveness or quarreling. Here is someone who really challenges you.

Sun sextile Saturn

This can be a most enduring, if not exciting, relationship with someone who stabilizes you and helps you to organize yourself and your goals. There are strong feelings of responsibility between you. Allen is dependable and makes you feel secure.

Sun trine Uranus

You may have met in a group situation and the basis of the strong mutual attraction was the unusual interests you share. You enjoy Allen’s independence. It stimulates you to act on your own uniqueness, knowing you have the support of an admired friend.

Sun square Pluto

You may feel an excessively strong need to assert yourself as your ego feels very threatened by Allen’s subtle power over you. Your fascination with Allen makes it difficult for you to sever the tie even if you feel the relationship is wrong for you.

Sun sextile Midheaven

There was always something about Allen with which you could strongly identify, an outward personification of some deeply felt sense you have of yourself. There was a strong, enduring attraction and compatibility from the start.

Moon sesqui-quadrate Moon

While you may like and respect each other and understand each other intellectually, there is an emotional distance which might prevent you from being truly at home with or comfortable with each other. You may, at times, find each other’s moods or responses puzzling.

Moon trine Mercury

You really do understand each other. You love to talk to Allen because you each intuitively understand not only what is being said but what is meant. If one of you tends to be dishonest, this can be a disadvantage. Lying simply won’t work.

Moon square Venus

No matter how long you’ve been together, there’s something about this relationship which prevents you from feeling entirely secure or truly loved. Allen doesn’t always make you feel good about being who you are.

Moon opposition Mars

When the two of you are together, you are competitive and combative. This might be owing to a sexual energy which is present and with which you are not entirely comfortable. You may feel that if you are not especially assertive, you will be somehow overrun.

Moon quincunx Saturn

No matter how close you, you’re never entirely comfortable emotionally when you are together. Allen subtly affects your self-confidence and you may have a disquieting sense that no matter how hard you try to please you never entirely succeed.

Moon sesqui-quadrate Uranus

One thing’s for sure: Allen doesn’t exactly have a calming effect upon you emotionally. We might even go so far as to say that Allen rattles you at times. However, Allen also stimulates and intrigues you. Even if the ideas are odd, you must admit they’re not dull.

Moon trine Neptune

You have an unspoken understanding which is really quite lovely. You can pick up on Allen’s fantasies, dreams and thoughts intuitively — even when apart. Quiet times aren’t uncommunicative. Music may play an important role in your relationship.

Moon opposition Pluto

This is a relationship you were compulsively drawn into before you even decided you liked Allen who can exert an odd power over you which you try at times to resist – rarely with success. The emotional tie is obsessive and evokes your deepest longings.

Mercury sextile Sun

You trust Allen’s opinion because, however the world may view your respective positions, you experience Allen as a powerful personality and as an authority you respect and admire. Allen directly or indirectly encourages your ideas and gives you confidence.

Mercury does NOT aspect Mercury

You don’t think alike. Even if you are in emotional accord, there are times you seriously question if you see the same world since, while your perceptions are not necessarily in conflict, they are so different. Discussions are rarely fruitful or pleasurable.

Mercury does NOT aspect Venus

There is something about Allen’s personal style and taste and way of expressing affection which doesn’t comfortably merge with your own. It may not exactly lead to war, but it may have delayed the initial attraction. Your philosophies aren’t quite in sync.

Mercury sextile Jupiter

The two of you talk easily. Allen enables you both to expand your ideas and to express them. If anything, Allen tends to trigger so much enthusiasm in you, sometimes you say more than you should. You trust Allen’s intelligence and guidance.

Mercury conjunction Ascendant

Sharing ideas is a very important element of your relationship. From the beginning, you sensed Allen was someone you could talk to, who would understand you and, even when you disagreed, would provide a good sounding board for pet theories or business schemes.

Venus square Sun

The strong bond of love and affection between you will transcend the most difficult times. You love being physically together. Allen makes you feel loved and valued, stimulates your creative energy and shares your values. You have fun together.

Venus square Moon

Whatever else this relationship may be, it’s intimate. You can enjoy being together without having anything dramatic on the agenda. Allen arouses your love and affection by simply being. When you’re around Allen, you feel good about yourself.

Mars sesqui-quadrate Saturn

On one level Allen fascinates you and motivates you to be the best that you can be. On another, there is something about Allen which pressures you somehow and can lead to resentment. If this is not dealt with openly, it can inhibit sexual responsiveness.

Ascendant square Moon

Allen identifies with you in a very personal way and you respond in a rather physical way to Allen’s emotional state. Sometimes this can create great bonding and closeness and sometimes it can lead to irritation. This is a very intimate and emotional tie.

Ascendant sextile Venus

The attraction between the two of you is very powerful. Your physical being personifies all that Allen finds most attractive and you feel Allen’s warmth, sensuality and affection in a very palpable way. You find the same things – and each other – beautiful.

Ascendant opposition Uranus

You responded to Allen’s magnetism from the first time you met. You find it interesting and unusual. Allen enjoys being with you because you respond to uniqueness. You don’t like not being able to depend on someone and often find Allen’s behavior unpredictable.

Midheaven square Jupiter

Sometimes Allen’s expansiveness, while personally appealing, seems a bit laid back or at odds with your personal life goals. You are wonderful friends. However, you can be somewhat affected by Allen’s enthusiasm which can lead to overreactions or impulsiveness.

 

Allen’s planets in Elena’s houses

Allen’s Sun in your 9th house (120)

You are on the same spiritual wave length and like to discuss philosophical matters with Allen. It helps you to clarify your own ideas and reaffirm your beliefs. You also may be connected, formally or informally, through education, publishing or politics.

You would make wonderful traveling companions. Allen will be instrumental in helping you to expand your universe. Through this relationship, you will not only become acquainted with new places but new life styles, philosophical theories and spiritual perspectives.

Allen’s Moon in your 9th house (144)

This relationship has a firm spiritual base. Allen’s intuitive understanding of your religious, philosophical and political ideas nurtures those beliefs and enables you to express them more easily through teaching or writing. Allen has a lot to teach you.

You would travel very well together because you are so emotionally in tune that you tend to be curious about the same things and would enjoy exploring the same far-off places. You also work well together on publications. Ethnic origins can be an issue.

Allen’s Mercury in your 9th house (168)

You share many spiritual and philosophical interests and always find what Allen has to say of interest. Whatever the reality of your respective positions, on some level Allen is your teacher and frequently points the way to new perspectives and philosophies.

You would travel very well together. Allen tends to be curious about you and about the things and places which interest you. You might also be involved together in a venture related to education, publishing politics or issues relating to the spiritual.

Allen’s Venus in your 10th house (193)

Allen has a special charm and panache which immediately attracted you. You not only like the personal style and taste, you admire the talent and creativity. This attraction is quite mutual. If you met in a public place, you really caught Allen’s eye.

Allen respects you and has great admiration for your ability. This can be extremely beneficial to your career and reputation. You can only gain through creative suggestions and affectionate support. You both value your tie and enjoy being seen together.

Allen’s Mars in your 7th house (214)

Allen’s energy really revs you up. The relationship doesn’t just stimulate you, it makes you feel more alive and capable of accomplishing things which wouldn’t even have occurred to you otherwise. Together, you both work hard and play hard. You are a good team.

Sometimes, however, you may be a little ambivalent about the way all this affects you. Yes, Allen can be exciting and fun but Allen can also get on your nerves and make you feel irritable or competitive. Sometimes it’s more like a rivalry than a relationship.

Allen’s Jupiter in your 1st house (232)

Somehow, when you’re together, you feel more expansive, more capable, even luckier than usual. With Allen’s encouragement and assistance, you are more inclined to take chances on cherished projects. Allen shares your views which cements your relationship.

Sometimes the added confidence you derive from this relationship causes you to overestimate your resources and take on more than you can handle. This excessive enthusiasm can create problems because the two of you together often feel you can do no wrong.

Allen’s Saturn in your 8th house (263)

It would be better if this was a friendship or business relationship. There could be difficulties if it were more intimate or sexual. Of course, things can be worked out. The problem has to do with trust. You’re a little afraid to be vulnerable to Allen.

You have a strong sense of responsibility for Allen’s financial situation. If you don’t actually wind up paying the bills, you are certainly concerned about the expenses. Allen’s lack of funds or judgment might reduce your own business prospects.

Allen’s Uranus in your 7th house (286)

You were struck by Allen’s uniqueness and individuality from the beginning – primarily because it connected with an unconventional bent of yours that you might have been tentative about expressing. Your shared interests were bonding. You connected quickly.

There was always something unusual about this relationship. Allen is very different from the sort of person you have been close to previously and this has affected your relationships with others. You may have ended old ties when starting this one.

Allen’s Neptune in your 9th house (312)

The wonderful part of your relationship with Allen is the shared spiritual values which you seem to inspire in each other. There is such a strong sense of communicating without speaking that sometimes you connect through dreams and shared visions.

Traveling together may not work out too well – particularly if it is necessary for you to arrive at a particular destination at a particular time. Somehow, nothing will appear to go as planned. You would always be getting lost. Of course, that might be fun.

Allen’s Pluto in your 8th house (335)

There is a very powerful sexual energy between you. If this is not a sexual relationship, it will manifest as a subtle but intense power struggle. Either way, Allen will have a quietly transforming effect upon your life. You may be disconcerted to find that you can be manipulated.

This can also be an important business relationship. Allen’s personal or material resources can have a transforming effect upon your finances particularly if the project involves research, psychology or any field which deals with digging below the surface.

 

Same planet in same house, for both Allen and Elena

Saturn in each other’s 8th house

This relationship will turn out to be a lesson in trust. Allen and Elena are extraordinarily vulnerable to each other and if that trust isn’t there, they may unconsciously defend against each other. This may manifest in sexual difficulties. If finances become a problem, one might speculate that there are issues with intimacy and control that are being projected onto money matters and make the sharing of resources more complicated than they need to be.5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments