5 1 vote
Article Rating

Ανάλυση επαγγελματικού προσανατολισμού (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

Ανησυχείτε για το επαγγελματικό μέλλον το δικό σας ή των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα σας; του συζύγου ή των παιδιών σας; Βοηθήστε τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και χρήμα σήμερα κιόλας, με μια Ανάλυση επαγγελματικού προσανατολισμού!

ΤΙΜΗ: Από 25  ΜΟΝΟ 9.00 EUR (η ανάλυση είναι ατομική).  Έρχεται στο e-mail σας μετά την παραγγελία.

Πατήστε εδώ για να προσθέσετε την ανάλυση στο καλάθι των αγορών σας.

 

*** Δείγμα ανάλυσης ***

 

***** Introduction *****

This report is designed to serve as a guide in finding your true vocation. At the same time an analysis of your personal characteristics, strengths or inhibitions, unused potential, karma, creativity, ability to earn money, work in relation to your employment etc., is given. At the end you will find a synthesis of the foregoing that will help you to summarize and clarify your mission in this life. Throughout this report numerous indications of possible vocations or professions related to your astrological influences are outlined. It is suggested that you reflect on this information so that in the end your own intuition can lead you to the best selection.

 

***** Chapter 1 *****
Your individuality. Your personality.
Your emotional needs. Your mentality.


To find the ideal profession, you have to know yourself first. There are activities you are suited for according to your nature, and others you are not. Your ideal occupation should favor the expression of your individuality (Sun) and your personality (Rising Sign), satisfy your emotional needs (Moon) and permit the development of your intellect (Mercury).

YOUR INDIVIDUALITY:

Sun in Aries
You were born under the sign of ARIES and your ruling planet is Mars, which endows you with energy and enthusiasm for life. You are a person with a lot of initiative, likely to gain an important place in this world.

Your Sun sign is CARDINAL and this indicates that you were born to be a leader, either in thought or action. You are never completely satisfied in a subordinate position carrying out the ideas of others, unless they are part of your aspirations. You are comfortable working independently or occupying a leadership position.

Aries is a FIRE sign and this will make you enthusiastic, ardent and spontaneous; a pioneer undertaking enterprises with certain risks and seeking recognition from others. You have a strong will and great ambitions and are never satisfied with less. The fire element impels you to fight determinedly for your ideal, which sometimes may cause you to become aggressive, nervous or tyranical.

You like to be free, direct and clear with your opinions, which at times could lead to certain problems; however, this will not cause you to change your position. You will be protective of the people you love and are always willing to help those who need it. Your physical energy is inexhaustible and you never seem to be overcome by fatigue. The same applies to sports, if you participate in any. If not, it would be advisable to incorporate some physical activity into your daily life, otherwise the energy that remains within you without being used increases your anxiety and aggressiveness.

You tend to have a lot of personal pride and sometimes your feelings can easily be hurt. You love challenges and achieving difficult goals in the material as well as emotional world. Your competitive spirit will let you earn what you long for thanks to your courage, energy, independence and administrative ability.

You love and admire strong people and fighters who express energy and power. You never feel inferior to anybody and your qualities permit you to compete with anyone. You always exhibit an unconquerable and strong image that will make you a leader in your family, your work and any other area.

You were born to direct others, to provide initiatives to the world, to defend just causes and the people you love. Your mission is to open new roads, to create enterprises, to show audacity, to expose your ideas and, fundamentally, to teach others with your attitudes that success comes when one develops genuineness and confidence in oneself.

To evolve, your spirit needs to learn to control impulsiveness, restlessness and selfishness. You will have to find a way not to become irritated and angered so easily, and to seek positive and creative outlets for your natural aggressiveness. You also will have to subdue your arrogant, intolerant, sharp, violent and disagreeable attitudes, and learn to think about others, considering their ideas and needs without losing your values and love of yourself.

YOUR PERSONALITY:
Ascendant in Cancer

Others see you as a strong, decisive and proud person. You convey great personal assurance and are the center of attraction wherever you appear. You express yourself very dramatically with a degree of exaggeration, but also show a great sense of humor and enthusiasm. You are likely to develop your creative and artistic talents in all directions and also have a great gift for seduction.

You are congenial, happy and spontaneous, which allows you to communicate and socialize with ease. In spite of this, you are very selective in the company you keep. You have authority and the ability to direct others. If you have a weaker Sun sign, this ascendant will be very fortunate for you. Otherwise it will increase your inflexibility, obstinacy and restlessness.

The profession you choose will have to permit you to be the boss, to have the power to make your own decisions, to do your job without pressure or control, and it definitely has to bring you in touch with the public; avoid subordinate positions or jobs where you would be unable to show your creativity.

YOUR EMOTIONAL NEEDS:

Moon in Pisces

Your emotional world is very intense and it is difficult for you to be rational or cold. You are very sensitive and tend to shed tears at the drop of a hat. In difficult situations you are likely to view yourself as the victim and need the help of others to go on. You are evasive and afraid of conflicts. You prefer to discuss things quietly and believe that problems will take care of themselves later on. You have to surround yourself with positive people, because you are extremely receptive to the energy around you. You have to learn to discriminate and to separate your problems from those of others, and also not to take to heart what others say.

You are very dreamy and most of the time don’t see others as they really are or fail to recognize your own limitations. Your idealism inclines you to see only the best, and afterwards you may feel deceived or disillusioned. You are a humanitarian and react to the pain of others with compassion and protectiveness. You are able to endure a lot and have a tendency to identify with your loved ones. Through your high degree of inspiration you could excel in literary or artistic activities.

Subconsciously, you have a strong desire to find protection and safety. In previous lives you may have been shut in most of the time in a convent, hospital, monastery or other institution, learning to have a regulated life and to depend on that. From within you have developed an idealized vision of life that perhaps was not in agreement with reality. In this incarnation you have to learn to solve your material matters and at the same time to pay attention to the different needs of your existence. You have to avoid the tendency to seek isolation each time you have to face problems or to feel friendless when you are alone. On the other hand, your religious faith is important and illuminating to you. Avoid tormenting yourself with ideas of sin and punishment in order to see with more clarity what God or life wants to teach you through what touches your life.

The profession you choose will have to satisfy your emotional need to feel useful to others. You need to know that you heal, help, serve or solve others’ problems and because of this, you are needed. You want to express your universal love and your philanthropy, and at the same time need to feel that you are wanted and accepted.


YOUR MENTALITY:
Mercury in Pisces

You have a very imaginative and receptive mind. Your strong intuition allows you to know what others are feeling or thinking before even one word is spoken. Your abundance of fantasies and inspiration make you suited for literary or artistic jobs, but this type of work could increase your tendency to escape reality. Many times you will prefer to live in your inner magic world, trying to flee from the crudity of the real world. You could have some trouble expressing your ideas clearly. Your mind is far from logical and rational; most of the time it is impelled by your emotions.

Your way of communicating is variable, and you will only be open with those you are really close to emotionally. Your inability to concentrate and your inconstancy could cause problems with your studies, but if you receive the emotional support you need, you fulfill all your responsibilities. You are easily influenced by people and it is difficult for you to be objective with your opinions. You are very fond of psychology as well as nature and are likely to have problems with mathematics.

***** Chapter 2 *****
Your abilities and your emotions, inhibitions and strengths.
Hidden talents or challenges, Karma.

The location of the planets in the houses and the relationship between them can increase or decrease their power. Aspects of the Sun are related to our strength and those of the Moon affect the emotional world and are expressed on a subconscious level.

Aspects that affect your INDIVIDUALITY:
Sun in 10th house

You have great ability to lead others and to excel in the professional arena. You are inclined to put a lot of energy into that and it will insure a brilliant career. You will always be in the eye of the public and are likely to become a socially renowned figure. If your activity is related to the law or to other executive positions, your future success could be lessened.

You are very proud, a bit arrogant and have strong material ambitions. You don’t consider yourself accomplished unless you have reached a higher position. You will try to exceed your initial social position by reaching greater status and recognition. You will be very satisfied with your achievements. A competitive spirit, you achieve a secure and controlled foothold in your life in general.

Sun conjunct Venus

You have great ability to work with your hands or to do other artistic endeavors. Your creative and aesthetic sense needs to find expression and a channeling process; it is necessary for you to use these abilities because it could help you to beautify your environment. You appreciate the finer things in life and like beautiful things and luxury.

Sun conjunct Mars

You are competitive and tend to enjoy challenges and opposition. You are able to compete or fight in situations that require great physical effort on your part. Your temperament is suitable for occupations such as sports, military service or anything in which hazard and danger are commonplace.

Sun opposition Jupiter

You tend to be a bit lazy and are fond of comfort. Your optimism could be exaggerated and create the impression that everything will be solved magically. You have to resist self-indulgence and the tendency to be selfish. You are likely to assume that people will make way for you and you have little consideration for others.

You need to learn to place limits on your objectives and ideas in general, because you tend to see only the big picture and underestimate the finer details of everything.

Sun opposition Saturn

You may see life as a challenge and feel that everything you want to obtain implies a sacrifice of some type. Sometimes your attitude could be overly exaggerated and realistic, leading towards pessimism. You have to learn to be more positive and to change your mental programming of “everything is too difficult”. Being positive is more effective and allows you to accomplish your goals with greater ease.

You are likely to have many karmic tests during your life that could bring frustration or delays with your plans. You will have to keep your mind calm to be able to understand the lesson you have to learn each time. Basically, you will have to overcome the fear of assuming responsibilities, relying more on yourself and avoiding being overshadowed by your father or superiors.

Aspects that affect your EMOTIONS:
Moon in 9th house

You have great ability to elaborate on abstract ideas as well as conventional concepts. Your curiosity and quest for knowledge will cause you to investigate, meet people of different cultures and travel to remote and strange places. You are a natural teacher and like to transmit knowledge. An educator by nature, no matter what field you become involved with you find it easy to communicate.

HIDDEN TALENTS:
Gemini on the 12th house cusp

You have a tendency to completely neglect your intellectual capacity. If you have abandoned your studies, you will have to make the necessary effort to get back to them. If you have ended a career, you will have to strive for continued intellectual growth. You have to appreciate your ideas, your wit and your ability to conceive original and novel projects. You tend to be very shy and feel unable to take your place in the world. You will have to improve your way of communicating, learning to say without fear what you think and want. You have the tendency to think too much about the steps you have to take and thus end up not taking any.

This influence could bring problems with brothers or sisters (if you have them), neighbors or other relations. If you were to lend someone money, it may be difficult to get it back.

 

***** Chapter 3 *****
Expansion (Jupiter) and retraction (Saturn).
To give and to receive.

EXPANSION:
Jupiter in Libra

Your sense of expansion manifests through moderation and harmony. You like to advance in a progressive and gradual way. Since childhood you have learned to see beauty everywhere. You are elegant and delicate; your friendliness attracts others and makes you very popular. You have a strong sense of justice and always defend the rights of others, even when it is not requested. Your search for inner balance could lead to excesses and also make you indecisive at times. This influence is very favorable for any kind of association. Your material success depends on being in touch with the public.

Jupiter in 4th House

You are devoted to your home and family and often receive help from your parents. You enjoy open spaces and can do well in your hometown. Your disposition is happy, open and spontaneous, which will be projected in your future, reaching a happy and full old age. Bad times will not scar you, nor will they change your character. Material expansion of your life will manifest gradually and in a growing way; it is related to real estate and land investments in general.

Jupiter opposition Sun

You have a tendency to excesses and exaggeration and don’t seem to know your own limits. Because of this, you may disregard important details or have difficulty planning the achievement of your goals. You have to learn to be more orderly, to concentrate your energy on clear and specific goals and to avoid laziness, self-indulgence, illegalities and the tendency to take the easy way out.

Jupiter opposition Venus

You can be conceited and contented, and due to the over-protection you may have received, you could become negligent and scattered. You tend to exaggerate and your financial sense is not well developed. Overly optimistic, you are a bit unrealistic and therefore prone to situations that you are unable to handle. It would have been better if your parents had not been so complacent and taught you to earn things by yourself.

Jupiter opposition Mars

It is important for you to develop discipline, otherwise you can waste your talents through impulsive and misdirected energy. You are a very hard worker, but are sporadic and become impatient if you don’t get immediate results. You tend to overdo everything, which is likely to deplete your vitality. You are rebellious and a bit selfish. You will also have to develop a more balanced sense of justice and learn to share control with others.

Jupiter conjunct Saturn

You are very disciplined and a bit rigid. Although life seems hard to you and with constant struggles, you have a clear and defined purpose of what you want to achieve. Poise and hard work are combined in your personality. You have business as well as political ability. You probably received orthodox religious training.

Your sense of expansion can be limited by your belief of hard reality. Try to develop thoughts that connect you with the abundance of the universe so that you can achieve your goals more easily and rapidly. Resignation to sacrifice and thoughts of struggle can be rooted deep inside you; from today on affirm that all you need comes to you without effort and at the right time.

Jupiter sextile Uranus

You are original, creative, determined and practical, which enables you to achieve any goal you set for yourself. Your personal freedom is very important to you and you refuse to be tied down by convention and other limitations. You have great mental energy and can be very warm but not at all sentimental.

RETRACTION:
Saturn in Libra

The inhibition principle affects your way of relating to others. You are very reserved and could have certain difficulties in your social life. Though you will have few friends, your friendships are likely to be lasting. You have a strong sense of justice and would make a very good attorney or judge. You are always very diplomatic, tactful and sensitive with your opinions. You need a lot of time to make a decision; although you seem to be subject to indecision, in the end you usually make the right decision. This astrological position can complicate, delay or frustrate any kind of association.

Saturn in 4th House

You feel responsible and are concerned about everything that relates to your home. In spite of feeling independent, you are afraid of leaving your parental home (if you already have done so) and also your past. You will be much happier away from your place of birth and could achieve more material success farther away. Your principal frustration may manifest through your excessive desire to please others, especially your parents. They may have been too strict and conservative, yet constantly imposed many responsibilities on you. You need a more intense emotional support to overcome your lack of affection and to increase your self-esteem.

Saturn opposition Sun

You could experience delays, complications or frustrations with your plans. You will have to increase your self-esteem and confidence in your own ability. This astrological aspect could bring people into your life who will inhibit you or discourage you in your objectives; these people may be your boss, a friend, relative or your own mate. A tendency to frustration may be rooted in your subconscious which allows you to play the victim (this applies especially to men), and throughout your life you have learned to gain the attention of others through your problems. You have to abandon this behavior and affirm the thoughts that from now on you accept all the success you deserve, and that all you need comes easily into your life.

Saturn opposition Venus

You tend to feel unloved or rejected by or indifference from one of your parents (probably your father). This makes you shy and unable to demonstrate your emotions freely, and minimizes your ability to progress in life. Chronically discontented, you often sacrifice happiness for duty. You tend to be on the defensive and fear rejection and lack of acceptance. If you don’t overcome your inner complex, this aspect could bring sentimental as well as economical failures and loneliness. To solve this problem, you have to evaluate each one of your talents, increase your ability to love, and rely on each of your goals without waiting for approval from others.

Saturn opposition Mars

You alternate between aggression and apathy. You may also be selfish, which could hinder your relationship with others. You will have to learn to become flexible and to express your desires more smoothly. In spite of your great energy, you can’t seem to direct it in an orderly fashion. You could have inner inhibitions that don’t allow you to express your dissatisfactions and cause you to harbor resentments for a long time. You are likely to have strong disagreements with your superiors or other persons in authority, and the relationship between you tends to be very tense.

Saturn sextile Uranus

You have willpower, initiative and endless determination. You combine your practicality with intuition and need to work with freedom. You have a lot of common sense, good administrative ability, and you are persistent in your objectives. You are endowed with an inner balance between old and new, authority and your own freedom. You fulfill your duties with responsibility, but stress your own independence. You direct your creative energy efficiently and are likely to be a tenacious and hard worker.
Success in life depends to a great extent on the balance between giving and receiving, expanding and retracting. Even dwelling on the one and only failure you may have had is like not attempting anything.

 

***** Chapter 4 *****
Finances, source of income.
Work in relation to your employment.

Described below are some possible sources of income. They may coincide, or not relate at all to your professional vocation.

FINANCES:
Leo on the 2nd house cusp

Throughout your life you will be able to reach important positions that will allow you to have a good income. You may occupy an important or higher position in some institution or outstanding company. On the other hand, you are likely to have very large expenses, because you like to live well and enjoy luxuries.

There also is a possibility of earning money in speculative businesses, risky investments, games of chance and bets as well as fields related to education, children, arts or entertainment.

Ruler of 2nd house in 10th house

Your income is related to the career or profession that you choose. Thanks to your daily effort, you will be able to establish a sense of achievement. This position enables you to earn money in some government capacity or politics, or to acquire a profession of great social status.
Earning money is in direct relationship to our self-esteem. If we consider ourselves valuable, money flows and comes into our lives. Work done with love and pleasure doesn’t weigh us down and offers a better profit.

WORK IN RELATION TO YOUR EMPLOYMENT:
Sagittarius on the 6th house cusp

Your work in relationship to your employment will be expressed by your optimism, happiness and enthusiasm about your work. You have strong ambitions and fight for higher positions. You need to feel that you have a possibility of growing and expanding or learning in your work place. If your work is routine or doesn’t gives you the possibility of ascending, you will resign. You are very popular among your co-workers and your presence will always provide a quota of happiness for others.

Neptune in 6th house

You are very sensitive and your strong intuition allows you to understand other’s needs and also to easily comprehend your tasks. You tend to idealize your co-workers or superiors and may be disillusioned by them. This placement could bring times of confusion and you may end up working in a job you are not suited for. Try to be coherent and evaluate your aptitudes, because that is the only way others will evaluate you.

 

***** Chapter 5 *****
Your creativity and recreational activities.
Other skills and hobbies.

Hobbies are also part of our personality and through them, we express to a great extent our creative ability. It is important to enjoy our leisure activities and to complement them with our work or profession to reach greater balance. In our culture, we tend to place importance only on that which brings us money, thereby neglecting the expression of important parts of our personality.

YOUR CREATIVITY:
Libra on the 5th house cusp

Your favorite recreational activities will be related to art, music and beauty. You may express your talent through painting, drawing, writing or some other form of artistic endeavor. You enjoy social activities and if you practice some type of sport, it wouldn’t be competitive or violent. You will have to incorporate some physical activity, because you have a tendency toward laziness and being comfortable. Your creativity is stimulated by music; it can change your mental state and is very therapeutic for you. You also enjoy traveling and the possibility of communicating with people of different cultures.

Uranus in 5th house

Some of your pastimes could be: repairing computers, televisions or other electrical appliances, reading or writing science fiction articles, mysteries, or about advances of technology or investigations in general, collecting futuristic or strange things. You are attracted to everything related to aviation, aeronautics or automobiles, the swift and agile sports, designing clothes, masks or other gadgets in general.

 

***** Chapter 6 *****
Your vocation, profession, probability of success and
social recognition.

Pisces-Aries MC (15 to 30 degrees Pisces)

Your destiny may arouse your interest in natural sciences as well as in chemistry and engineering. You are very motivated to follow your vocation, though you may lack perseverance. Your success largely depends on the encouragement you receive from others to accomplish your studies, career or other goals in general. You will be interested in work that involves fire, metals and chemistry. There could be some confusion and indecision about your career, and you may change your direction more than once. You probably will change jobs many times until you reach stability around middle-age. At that time, your ambitions will be firm and well defined and success will be yours. Your spirituality is linked to your goals and it is important for you to feel useful and helpful. Your great imagination and inspiration make you good at artistic or literary activities.

Your career choice could be one of the following professions, or a combination of some of them: veterinary, botany, medicine, surgery, psychology, psychiatry, nursing, industrial chemistry, journalism, ecology, or any other profession where you could employ both your imagination and your wish to serve.

Ruler of 10th house in 6th house

Your professional success is related to your ideas on service. No matter what profession you choose, it will be more gratifying for you if you feel that you are helping others. This astrological position favors professions linked to medicine, therapy or nutrition. If you do not have a career, you are likely to work in a company that provides some kind of service.

 

***** Chapter 7 *****
Summary. Your unique talents.

Each of us is born with a unique talent, and our function in life is to express it. Following are descriptions of the principal astrological influences that form your unique abilities. Although some probable professions are listed, your true vocation is a combination of all these elements. After reading these paragraphs, reflect on them and let your intuition help you to find your own synthesis.

YOUR INDIVIDUALITY:
Sun in Aries

You were born to lead others, to give directives, to defend just causes and the people you love. Your mission is to open new roads, to create enterprises, to show audacity, to expose your ideas and to develop confidence in yourself.

Professions ruled by Aries: the military, policemen, firemen, mechanics, occupations linked to metals or machines, surgeons, dentists, managers, entrepreneurs, sports, car sales people, weapon manufacturers, carpenters, and all independent activities that require action, initiative and authority.
YOUR PERSONALITY:
Cancer Rising

The profession you choose will have to offer security, stability, a sense of usefulness and that you are needed; avoid working in a noisy, tense, or very lonely place.

YOUR EMOTIONAL NEEDS:
Moon in Pisces

Your job will have to satisfy your emotional need to feel useful to others. You need to know that you heal, help, serve or solve others’ problems and because of this, you are needed. You want to express your universal love, your philanthropy, and at the same time need to feel that you are wanted and accepted.


YOUR VOCATION:
Pisces-Aries MC (15 to 30 degrees Pisces)

Your career choice could be one of the following professions, or a combination of some of them: veterinary, botany, medicine, surgery, psychology, psychiatry, nursing, industrial chemistry, journalism, ecology etc., or any other profession where you could employ both your imagination and your wish to serve. You could be successful in any profession that stimulates your curiosity and allows you to channel your emotions.

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments