5 1 vote
Article Rating

ΑΝΑΛΥΣΗ Προοδευτικού Ωροσκοπίου (αγγλικά)

Μάθετε άμεσα και αποτελεσματικά τι σας επιφυλάσσει το μέλλον, με τη βοήθεια του Προοδευτικού σας ωροσκοπίου. H ανάλυση προσφέρεται μόνο στα αγγλικά.

ΤΙΜΗ: Από 35  ΜΟΝΟ 12.00 EUR (η ανάλυση είναι ατομική).  Έρχεται στο e-mail σας μετά την εξόφληση

Πατήστε εδώ για να προσθέσετε την ανάλυση στο καλάθι των αγορών σας.

 

INTRODUCTION: PROGRESSED CHART
 

Your Personality Profile is revealed by the imprints of the planets in your NATAL Chart. The NATAL REPORT is a projection of “Personality Potential” and can be compared to a “Blueprint” of a building that is being planned for construction. At different stages of development while the building is being built, certain additions, deletions and/or other changes may become desirable (or even necessary) and the original blueprint may be modified to accommodate those changes. And so it is with your personality as indicated by your NATAL Chart. During the “building” of your life, your personality is being developed, and the imprints of the personality blueprint are being modified and/or changed, both by your own choices and by circumstances beyond your control.

The progression of the planets as they continue their respective orbits into different signs and houses, and the aspects they form, are beyond our control. But we DO have some control over how we handle these new influences, and how we let them affect our personality. In order to deal with these influences, it certainly would help for us to know WHAT these influences are, and WHEN we will have to deal with them. The PROGRESSED REPORT provides that information: the WHAT, the WHEN, and (in some reports) the HOW.

Now, for the first time, we have a Progressed Report that not only tells us WHAT, WHEN, and HOW–it also tells us HOW LONG! It locates the signs, the aspects, and the house positions for each of the planets for any given year of your life and tells you how long they will remain in those positions. With each of the interpretations for these progressed planetary positions, we include a brief synopsis of the influences and imprints of its position in your Natal Chart for your comparison.

Many techniques for following the development of man from birth through life have been devised and studied by Astrologers since about the second or third century BC. The technique used in this Report is called “Secondary Progressions”. This system uses the “Day for a Year” process which appears to have been practiced since Ptolemy and Copernicus, and was supported by the German mathematician Johannes Kepler (1571-1630). The system is implemented by choosing a specific birthday. We then count a day for each year of your life, and cast a chart for the “progressed birthday”.

The Progressed chart is the first chart used in Predictive Astrology, for it provides a good preview and overview of what you can expect in the coming year. We feel that the Progressed chart provides the first step toward using Astrology for a better and more fully informed way of living life — AS IT UNFOLDS.

When combined with information obtained from a “FORECAST REPORT”, OR “TRANSIT REPORT”, which interprets the aspects of the transiting planets (where the planets actually WILL be at any given time), we can get an extremely comprehensive body of predictive information for any “progressed year”–and beyond. Check with your personal Astrologer for information concerning these Reports.

 

Your Progressed Ascendant
 

Like the Sun-sign, progressing the chart will change the sign on the cusp of the first house, your Ascendant. It will also bring influences of the new sign into play upon the personality in changing, modifying, and “blending” experiences. Each time a new sign “rises” on the first house, you may feel a little disoriented, especially during the first year or two. This is because different methods, or “styles” of operating in interpersonal and business transactions can vary considerably under the influence of different Rising signs. Since the Ascendant represents the face (the “Mask”) we show the world, others may begin to see us in a different light before we become aware of any changes in ourselves. Unlike the Sun’s thirty-year cycle, the change cycles of the Ascendant may not be as predictable as the Sun, since the houses may have more, or less, than thirty degrees. Casting the chart for the place of residence instead of the birthplace can also affect the degree of the Ascendant. The exact time of changes from the birth chart Ascendant and from the progressed Rising-signs can be difficult to trace when changes of residence are extreme. The Rising sign in the Progressed chart determines the signs on the houses, just as it does in the Natal chart. Each time the Ascendant changes, the sign on the cusps of the other eleven houses may change, also. The interpretations of the signs on the houses will give some clues regarding the affairs of each house during the year for which the Progressed chart is cast. These signs on the cusps may not change very much from year to year unless you move your place of residence a significant distance from one geographic location to another.

Progressed Ascendant in Libra and natal Ascendant in Virgo

PROGRESSED LIBRA RISING WITH NATAL ASCENDANT IN VIRGO–People who have Virgo rising at the time of their birth are masters of detail, objectivity, and analysis. They are practical in their intellectual activities and pursuits and enjoy research and the collection of data. They need neatness and order in their environment and have difficulty functioning unless everything is in its place. You are probably very good at handling the routine kind of jobs that others want to avoid, especially if it involves ferreting out facts. You are a master at making lists and you love catalogs. Others see you as modest, unobtrusive, and often rather quiet or shy. You are a person who is content to be in the background or to serve as an assistant, in the supporting role rather than in the lead. You are quite humble in your own assessment of yourself. No matter how well you do something, you always see the flaws in it and how it could be improved. Often you will simply refuse to attempt something because you feel you cannot meet your own high standards. You probably appear super-organized and orderly to others. Others see you as super “picky” because of your neat and orderly mind. You are not much given to pampering or coddling. You are not uncaring, but you need to be aware that your cool approach can come across like ice at times.

With Libra Rising in the PROGRESSED Chart, the focus will be upon balance and fair play with more sensitivity and receptivity. Ambition and goal orientation will probably remain the same, but some new ingredients are added to the recipe for achievement. You will begin to seek the cooperation of others in your professional efforts. Your diplomacy and ability to compromise could lead to success in law and politics. You need companionship during this progression. It will be extremely important for you to find the right kind of intimate relationship, so that you may have the love and harmony you so desperately need. This comes from not always being able to realize your true identity. Balance and harmony are constantly sought, and if not present in most of your life you may become extremely upset. You should avoid the use of alcohol or other drugs to relieve the pain of periods of disharmony in your life, lest they lead to the application of your talents in negative ways.

Progressed Scorpio on 2nd house

PROGRESSED SCORPIO ON 2ND HOUSE–Pluto, the planet of power, regeneration and sudden change is ruler of Scorpio. Scorpio indicates a powerful potential for making money when it is found on the progressed second house of finances, money and worth. You are likely to be resourceful and energetic now in accumulating wealth, and to have the ability to transform ordinarily worthless things into something of real value. Aesthetic quality in your possessions will be of extreme importance to you. You are likely to spend money as freely as you make it and to be willing to share what you have with others during this time. However, you are not likely to suffer greatly for lack of finances.

Progressed Sagittarius on 3rd house

PROGRESSED SAGITTARIUS ON 3RD HOUSE–When this sign is on the progressed third house of communications, thinking mind and travel, Jupiter, the planet of expansion and luck can broaden the philosophies into many fields. You are likely to be concerned now with religions and the greater social order. You may travel often to new places and communicate with many different kinds of people during this time. This is a common configuration for artists and writers.

Progressed Capricorn on 4th house

PROGRESSED CAPRICORN ON 4TH HOUSE–Saturn, planet of limitations and discipline, is ruler of Capricorn. When this sign is on the cusp of the fourth house of home life and domesticity in the Progressed Chart, you will be influenced to keep your domestic affairs well organized. You will place much of your responsibility in your home, and may do an unusual amount of your outside work there. There will be a constant struggle to get the domestic situation to meet your expectations during this progression.

Progressed Pisces on 5th house

PROGRESSED PISCES ON 5TH HOUSE–Neptune, planet of dreams, visions and idealism, rules Pisces. On the fifth house of the Progressed Chart, this can make you very idealistic in romance, possibly setting you up for disappointments. You may be overly sentimental and destructively unselfish during this time. However, this configuration can be stimulating and inspirational in the areas of creative expression. You can draw upon hidden resources now for artistic expression, and are likely to develop a unique style.

Progressed Pisces on 6th house

PROGRESSED PISCES ON 6TH HOUSE–Neptune, planet of dreams, vision and idealism, rules Pisces. When this sign is progressed to the sixth house of work, service, and health, emotional influences are quite heavy. You can be very unselfish toward those involved in your work, but will want to feel that your efforts do fulfill a need. There is a tendency to spread yourself too thin during this time, and you need to take care of your emotional health, since it can literally affect your physical health. You will be extremely intuitive now to the needs of others.

Progressed Aries on 7th house

PROGRESSED ARIES ON 7TH HOUSE–Mars, planet of energy, force, and aggressiveness, rules Aries. When progressed to the seventh house of marriage and partnerships, it indicates the need to be first and be the “strong one” in a relationship. You will respect a partner who can assert his/her own personality needs and communicate them to you in a way that your own identity is not threatened. You will need a strong partner, and will have little patience with a “clinging vine” type. Both parties will need to maintain a high activity level in partnership affairs during this time.

Progressed Taurus on 8th house

PROGRESSED TAURUS ON 8TH HOUSE–This is the house of needs, the primal instinct, and other’s resources. Taurus is ruled by Venus, planet of beauty, social activities, and the arts. When this sign is progressed to the eighth house it can encourage you to seek personal adornment because of your great love of beauty and things beautiful. You will want to look your best, and may begin to improve appearances of both your work and home environment. You could receive some unusual source of income now, such as an artistic endowment, residuals, or an inheritance.

Progressed Gemini on 9th house

PROGRESSED GEMINI ON 9TH HOUSE–Mercury, planet of communications and intellect, rules Gemini, and this sign progressed to the ninth house of philosophy, higher mind, religion, publishing, etc., indicates there may be much activity in these matters. You may like the orderliness of the traditional religions, but your active mind will encourage you to explore many ideas. You will like to discuss philosophy, and may even write and publish works relating to it during this progression.

Progressed Cancer on 10th house

PROGRESSED CANCER ON 10TH HOUSE–Cancer is ruled by the Moon, giving power over collective emotions. In the Progressed chart, this emotional sign, ruled by this emotional planet on the tenth house of recognition, career, and honors can be very difficult, very rewarding, or both. The extreme sensitivity of this configuration can enhance careers in the arts, writing, and human services. Inspiration, intuition, empathy and understanding can provide rare talents. You will want to share your successes, but any failure, real or imagined, will be devastating.

Progressed Virgo on 11th house

PROGRESSED VIRGO ON 11TH HOUSE–Mercury rules Virgo on this house of friendship, and your friends are likely to be interesting and intelligent when this position is found in the Progressed Chart. You are likely to make friends through your work or public efforts, and will exchange practical ideas and skills with them. This is a communications configuration and there will be much valuable exchange of inspiration and methodology. You will extend help liberally to friends in need, but you will also quickly utilize skills and practical ideas learned from friends.

Progressed Virgo on 12th house

PROGRESSED VIRGO ON 12TH HOUSE–Mercury, planet of communications and mental powers rules Virgo, the sign of order and details. When on the house of hidden meanings and the subconscious process in the Progressed Chart, much confusion and worry can result. The subconscious does not respond well to order and detail, and mental Mercury gives the conscious mind emphasis. The key here is to practice patience, prayer and meditation, and learn to let these three influences work together. What a wondrous gift if one could let Mercury communicate the subconscious matters of the twelfth house in the orderly fashion of Virgo to the open mental processes!

 

Progressed Sun in sign and House position
 

The Sun moves forward (counter-clockwise) in the Progressed chart from its Natal position at the approximate rate of one degree for each year of life. This means that the Sun will progress into a different sign by, or before, age thirty. Remember that these Natal Sun-sign influences are with us all our lives in the form of birth imprints. In the Progressed chart, the new Sun-sign will influence, enhance, modify, and/or blend with those in the Natal chart–and so with any subsequent progressed Sun-signs. The influences may be most recognizable during the first year for which a Progressed chart has been cast after the Sun has moved into the next sign. Sometimes there can be events or situations which trigger significant life changes (relocation, graduation, job change, marriage, divorce, new home, etc.). Some of these could vividly high-light the influences of the Sun entering into a different sign.

As you read this report, look back over your life and try to remember if there were any events that could have changed your directions or goals when the Sun entered a new sign. You can count back to 00 degrees from the Sun-Sign degree of this chart to find the year, letting each degree count as one year. Allow about three years on either side of that actual date.

At the end of the thirty years that each new Sun-sign remains in the Progressed charts, the personality will have somewhat absorbed and assimilated the influences of all of these Sun-sign positions–and so with the new progressions to come. As in all Astrology, you have, and have had, free will to make choices. Those choices can be very significant in determining how much effect the Progressed Sun positions have in modifying your Personality Profile. Transiting planetary aspects to the Sun can also help you anticipate new influences and enhance the sense of timing. Hopefully, you will be able to make better life choices based upon an expanded base of information through astrology.

Progressed Sun in Gemini with natal Sun in Aries

PROGRESSED SUN IN GEMINI WITH NATAL SUN IN ARIES–Your NATAL Sun in Aries makes you a person who thrives on challenge, and you often feel that you must stand alone and battle your way through life, depending upon nothing but your own strength and courage. You also want the freedom to do things in your own way, and you work very well by yourself. You are often impulsive, and if others are not ready to move, you will take off on your own. You love action and if things get too quiet, you get impatient and will think of something to shake up the status quo. You are spontaneous, impulsive, enthusiastic, and assertive. You believe in the power of positive thinking and positive action, and you sometimes feel that you are invincible. You may often “Walk where angels fear to tread”. You hate being ill and your pride makes it difficult for you to depend upon anyone for anyTHING. Accepting your own human limitations and emotional needs is always difficult for you. Arians need to learn the difference between love and sex in their lifetime. You especially need to learn the lesson of spiritual love, so that you can better relate to others and reach out to them with empathy and consideration.

Progressed Sun in Taurus would have modified the drive and impulsiveness of the NATAL Aries Sun influences. It could have provided the stability that Aries needs to balance that impulsiveness.

The energy of the Sun in Gemini in the PROGRESSED Chart is swift and fleeting, and it needs to be constantly renewed. Boredom can be a great enemy for the Gemini mind. Concentration is usually difficult, and constant activity is needed as an outlet for this untiring flow of energy. It should certainly lift the somewhat stodgy personality of the Taurus Sun influences into a more social personality with a higher level of interests. Indecision plagues the Gemini: you find it difficult to decide between the many possibilities. Your mind moves so quickly from subject to subject that you may fail to absorb anything in depth. There will be short periods when the energy has been exhausted, and you will feel lethargic, although unable to sleep well. Even when sleeping you will feel like you should be doing SOMETHING, or EVERYTHING, and–oh yes, THAT, too! You are very likely to be able to do more than one thing at a time during this life cycle, and it will help if you can keep your hands busy. Communications could be easy for you now and you do love to talk. You will put unrealistic expectations upon yourself under this Sun-sign. You need to learn what activities are pleasant for you, as you will need to practice some of them for recreational purposes. Also, the influences of this position make it imperative that you find methods of relaxation.

13 deg Sun in Gemini

Your Progressed Sun is now in the thirteenth year of a 30-year cycle in the sign, Gemini. You have about 18 years left in this life-cycle.

Progressed Sun in 8th house

PROGRESSED SUN IN 8TH HOUSE–The Sun “passes through” each house one time each year. Its influence “illuminates” and brings into focus the affairs of the house in which it dwells (or is passing through). In the PROGRESSED Chart, we fix that focus on the house occupied by the Sun on your birthday anniversary for the year the chart is cast. When in the eighth house of needs, primal instincts, other’s resources, and death, you can feel its influences at different levels. Materially, in the “needs” area, it can be a time of great concern for finances or resources, especially those held jointly with another individual. It does not indicate conditions to be “good” or “bad”–just that the issue is important. Probably the strongest influences you may feel take the form of strong psychological compulsions leading to behaviors you do not understand. You have a strong desire to experience your feelings and to understand your primal instincts better. Therefore, this is a good time to take stock and implement psychological change and growth. It is quite likely that you will meet someone who will challenge you and contribute greatly to your self-search and possible change. The area of death in Astrology usually indicates the death of some aspect of your life rather than the death of a person, though, occasionally it could refer to an actual death.

 

Progressed Moon in sign and House position
 

The close proximity of the Moon to the earth and its rotation around the earth causes it to pass between the earth and each sign of the Zodiac quite rapidly. It averages about thirteen degrees per day–a little less than three days per sign. Under the day-for-a-year progression system, it will take approximately thirty months, two-and-a-half years, for it to complete each life-cycle of the Moon.

The Moon is the only “planet” that could show up more than once in a Progressed chart in the same sign in which it was found in the Natal chart. Although these natal influences “imprint” our personalities and are with us throughout our lifetime, when the Moon appears in the same sign in the Progressed chart, it can give us an opportunity to modify even those natal imprints to some extent. In the delineations for the Progressed Moon-signs, we will include the Natal Moon-sign interpretations.

In mythology the Moon is always female–as the Sun is always male. In most ancient cults and religions, the Moon represents the female force which reflects the male force of the Sun. There were many ancient Lunar holidays and festivals. In modern religion, the date for the Easter holiday is still determined by the Moon’s orbit.

In astrology, “she” dispenses her influences indiscriminately upon male and female alike, though each sex is likely to respond to the influences in somewhat different ways. The Moon-sign influences in the Progressed chart will affect the emotional side of your personality as it was imprinted by the sign the Moon was in at birth and modified by subsequent progressed Moon-sign influences. The intensity of the changes can range from deeply sub-conscious to dramatically emotional.

Progressed Moon in Sagittarius and natal Moon in Aquarius

PROGRESSED MOON IN SAGITTARIUS WITH NATAL MOON IN AQUARIUS–The NATAL Moon in Aquarius indicates a capacity to sympathize with the needs of humanity, and you probably also have flashes of intuitive knowledge about individuals. You seek freedom for your own emotional expression, and WILL expect freedom to come and go as you please within your domestic situations. You may have unusual family relationships, but your home is likely to be a gathering place for friends and group activities. You are idealistic, with a “One World” concept, and you have a constant concern for the underdog. You may be seen as a free spirit, but your serious side will project its influences effectively when you are sufficiently motivated and inspired. You will stick to a worthwhile cause and will find sources of ingenuity to further its consummation. You are ambitious, and are willing to utilize many resources and much inventiveness in order to succeed. The greater the scope of the project, the better you will like it. You need to beware of any irrational need for freedom at all costs, and fear of personal emotional involvements because they might pose a threat to your personal freedom. You could also have a tendency to emotional perversity and stubbornness.

When the Moon moves into Sagittarius in the PROGRESSED Chart, you may aspire to high goals but ignore life’s realities. You are likely to be optimistic and cheerful. Sagittarius indicates a lofty, idealistic emotional nature. There is nothing shallow about you, and your intellect is sharp and ingenious. Your intuition will be enhanced to the depth of psychic understanding of what other people may be thinking. Intimate relationships could be difficult for you during this progression because you may not be a “touchy-feely” kind of person. You will also require freedom and independence in all your relationships, and your partners may not feel you are committed to them. This may not be an accurate presumption, but you may do nothing to refute it. You are likely to be somewhat idealistic in your ambition and profession. Your clever mind will adjust to almost any kind of activity. You could be successful in your own business and you would enjoy the challenge and variety, but you need to keep the goals realistic and down-to-earth. You may be drawn into a spiritual search for values you can accept during this life cycle, but then again, you might ignore the whole spiritual thing. Your attitude toward government and politics is likely to be pragmatic, and you may criticize but not vote. You could have difficulty in finding objectivity in your views of social issues.

Progressed Moon in 2nd house

PROGRESSED MOON IN 2ND HOUSE–The Moon will pass through all the houses of the Natal chart approximately every twenty-eight days, making its daily and hourly influences very fleeting. Often, when it moves into the second house of the Progressed Chart however, the aesthetic substance will be accentuated in relation to changes made when the Moon crossed the Ascendant. The emotional focus will be on all matters of finance and personal worth. Your partner’s financial condition can be strongly involved in your material picture. There will be a need to adjust your values concerning appropriate use of finances.

 

PROGRESSED SUN-MOON SIGN COMBINATION
 

As in the Natal Chart, the blend of the Progressed Sun-Moon influences are extremely significant toward understanding the modification of the personality from that which was indicated by the Natal Chart. We urge you to review the interpretation in your Natal Chart. The interpretation of the Progressed Sun-Moon blend is printed next. Study it carefully, in addition to the delineations of Sun in Sign, Sun in House, Moon in Sign, and Moon in House. We suggest that you compare them also with the same interpretations in your Natal Chart.

Sun in Gemini and Moon in Sagittarius

PROGRESSED: GEMINI SUN AND SAGITTARIUS MOON–These two signs are in opposition. With this blend in the Progressed chart, information, travel, adventure, and imagination all gain focus and are highlighted by the polarity. The nervous, intellectual thrust of Gemini has difficulty realizing the lofty, far-reaching philosophies of Sagittarius. You could be a hard person to pin down. Talking about goals could become a substitute for the realization of them during this life cycle, and nervous chit-chat could fill the gap. Your mind works overtime now and can fly off in many directions unless it is anchored by conscious concentration. With concentration and purpose, tremendous achievements from the academic to the spiritual are possible during this progression.

 

Progressed Mercury in sign and House position
 

Mercury in the signs gives clues to the kinds of concerns that occupy your mind and reveals your psychological approach to making decisions and conveying your ideas to others. Mercury influences the kind of communications you have with other people throughout the year: those received as well as those you send. It indicates shifts in mental focus and intellectual attention as they are impacted by the influences of the Progressed sign. It can also indicate travel, such as short trips which don’t upset the daily routine too much. You can usually count on not being bored by Mercury influences, and the daily routine is more likely to be intensified rather than subdued. On another level, Mercury IS the every day routine, indicating everything we are so accustomed to that we don’t even notice it. On still another level, it may indicate a time when you should just sit and think.

Mercury takes a little less than thirty years to progress through the thirty degrees of each sign, so we may have a little “stretch” or a little “overlap” of influences when using the day-for-a-year progression system. We have tried to adjust the degree of Mercury in its current Progressed sign to give you some rough idea of how long it will be until it enters the next Progressed sign.

Progressed Mercury in Gemini with natal Mercury in Pisces

PROGRESSED MERCURY IN GEMINI WITH NATAL MERCURY IN PISCES–When Mercury is found in Pisces in the NATAL Chart, you arrive at conclusions on the basis of intuitive perceptions from the unconscious mind rather than through logical reasoning. You are likely to find you have telepathic powers and may be able to communicate with others on a subconscious level. Be aware that your emotions are likely to fluctuate, and could be easily played upon. There will also be periods when you will find decision-making difficult. You are probably secretive with your private thoughts. You are intuitive and are able to sense what others’ thoughts and feelings are, even before they say anything to you. You can be somewhat absent-minded and you can become so immersed in your own thoughts that you overlook things in your immediate, tangible environment. Your imagination and your sympathetic understanding of other people are two of your greatest gifts, but you do need to exercise the intellect and learn to initiate action a little more often.

When Mercury moves into progressed Aries, its affects on the personality will almost be in direct contrast to the Pisces imprints. Direct action, aggressiveness, and impulsiveness will counter the patience and passivity of the Pisces native. Mercury progressed into Taurus would have brought many of the Aries imprints down to earth. It would have added some stability to the Aries drive and some patience to the impulsiveness.

When Mercury is in the sign Gemini in the PROGRESSED Chart, you are likely to be versatile, unbiased, and impersonal in your ability to perceive truth. You are capable of deep scientific thought, and are likely to be well educated. You are probably knowledgeable on many subjects now about which you are able to communicate easily, rapidly, and accurately–in speech or the written word. Compared to the Taurus imprints, this can make you appear to be a complete blabber-mouth. In moderation, the Gemini influences can shake up the laid back Taurean attitude and add spontaneity to the ambition and goal achievement. True to the duality of the sign Gemini, you are able to register two impressions or think two thoughts almost simultaneously during this time. This is almost directly opposite to the steady, down to earth appearance of the thinking under the Taurus influences. This can affect both business and personal relationships however, and you will need to work at consistency in your dealings with others. Relationships can be extremely difficult unless you learn to communicate openly and with strict honesty. You may find it difficult to shut out external thought stimuli, to the point that your nervous system needs periods of absolute quiet and meditation. You need to train your mental capacities so that you can focus on the important things while this life cycle lasts.

Progressed Mercury in 8th house

PROGRESSED MERCURY IN 8TH HOUSE–Mercury in the houses deals with the practical affairs that occupy your mind, and shows what areas of activity will be influenced by your thoughts and communications. When found in the eighth house of the Progressed chart, it indicates a time for introspection. The position is conducive to very deep thinking, and may influence conversations and intellectual encounters significantly enough to cause you to change certain points of view and certain ways of thinking. On the other hand, you could have the same effect on someone else. There could be a different kind of communicating energy between you and another person in which words are not necessary. This can be a good period for dealing with financial affairs, especially those properties or businesses held jointly with someone else.

 

Progressed Venus in sign and House position
 

Venus in the signs indicates how you express your emotions in personal relationships. It also influences your attitudes toward money, personal possessions, creature comforts, and social and aesthetic values. Venus is a social planet, usually bringing people together for parties and good times. It is also the planet of LOVE, and its impressions combined with the influences of the signs can tell you quite a bit about your experiences in love and romance. It is also the planet of creativity: of artistic talent and entertainment. The influences of the different signs of the Zodiac can help to dictate the forms of expression indicated to display these talents.

The annual orbit of Venus is usually only five or six days away from the orbiting time of the Sun, so it fits the day-for-a-year progression system quite well. Though there may be a very little stretch or overlap, we are pretty safe in estimating a degree of progression per year for Venus, as with the Sun.

Progressed Venus in Taurus with natal Venus in Pisces

PROGRESSED VENUS IN TAURUS WITH NATAL VENUS IN PISCES–When Venus is in the sign Pisces in the NATAL Chart, the love principle reaches its highest evolutionary development. Your deep compassion and sympathy verges on spirituality and may be expressed that way. You are romantic and sensitive, and unless you recognize clear demonstrations of love and affection from others, you may feel lonely and disappointed. You need to avoid letting disappointments develop into martyrdom. Your extreme emotional sensitivity can make you afraid of being hurt by rejection, which can cause you to hesitate to express your feelings. In seeking love and romantic relationships, you are drawn to sensitive, imaginative, gentle souls: to someone you feel you can have a deep spiritual relationship with. You idealize love and have a very beautiful, romantic vision of what love can be. You are tremendously softhearted and sympathetic. You give very selflessly and devotedly to those you love, and you often allow them to become overly dependent upon you. More COM-passionate than passionate, you may become romantically involved with someone because they need love and you want to help them, rather than out of mutual pleasure or attraction. The clear message here is to practice risking expression of your feelings in order to avoid missing friendships and romantic opportunities. Try not to allow your strong emotions stand in the way of objectivity in your perspective of reality.

The life cycle of Venus in Aries would have imposed much action and aggression to relationships.

When Venus moves into Taurus in the PROGRESSED Chart, stability in love and emotional security will be extremely important to you. You are loyal to those you love, but you can become more possessive and jealous if your emotional security should be threatened. You will like physical contact with your loved one, but you are sensual in a more passive way. You prefer to attract rather than to pursue. Romantic relationships can be extremely fulfilling during this life cycle if you control any jealous emotions and do not allow the Taurus “bull-headedness” to make you too rigid. You will love comfort, luxury, beautiful surroundings, good food, and opulence in general. Consequently, the money that makes these things possible is extremely important to you during this time. Personal beauty is also important to you and you will try to make yourself as attractive and youthful as possible. You feel a kinship with the earth, and enjoy the material things thereof. You have a deep appreciation for all things beautiful and artistic. Some of the Venus talents could be implemented during this time.

Progressed Venus in 7th house

PROGRESSED VENUS IN 7TH HOUSE–Venus in the houses indicates how you express yourself socially, romantically, and artistically in the various areas of your life. In the seventh house of the Progressed chart, it indicates popularity, social ability, and the ability to deal with the public. Marriage and/or close personal relationships could be very important to you during this progression. You have great ability to express love, therefore you will receive love in return.

 

Progressed Mars in sign and House position
 

Mars is energy and action. “His” influences provide means of expression for the influences of the other planets through direct action. It can express temperament, set fire to the emotions, activate ambition, spur romance on, and sometimes set the stage for accidents. In mythology, Mars is the God of War.

It takes Mars an average of about twenty-two months to progress into a new sign, depending upon Retrograde movement, etc. Therefore it will be difficult to establish an accurate time frame for the duration of the Progressed Mars influences. We use two years as an approximation, but the length of time left in each sign cannot be very accurate. However, each time you have a Progressed chart cast, the position of Mars for that year will be accurate.

Progressed Mars in Gemini with natal Mars in Aries

PROGRESSED MARS IN GEMINI WITH NATAL MARS IN ARIES–Mars in Aries in the NATAL Chart imprints the personality with force, self-assurance, originality, combativeness, and mechanical ability. You are enthusiastic and inspiring, philosophic and idealistic in spirit, and very frank and open. You like sports, pleasure and adventure. You will have a strong self-interest and will push on toward your goals and ambitions with very little outside encouragement. You dislike limitations and restraints, and will more than likely be your own boss in your profession or vocation. You need to watch out for overwork and burnout–also for a hasty temper.

Mars in Gemini in the PROGRESSED Chart brings mental activity and aggressiveness to the personality. During this period, you are likely have an active and critical mind with an understanding of engineering and mechanics, and to be very ingenious and resourceful. Great restlessness is indicated, with the possibility of changes of occupation. Ideally, you are most suited for occupations requiring many skills, including both intellectual and mechanical challenges–and some travel. While it is in Gemini, you may even have more than one occupation, profession, or vocation.

Progressed Mars in 8th house

PROGRESSED MARS IN 8TH HOUSE–Mars in the houses indicates the areas of life in which you express your actions and desires, and where you need to use energy and initiative in order to get results. In the eighth house of the Progressed chart, energy and initiative are emphasized, with strong desires and emotional intensity. You are likely to have a powerful sex drive with the aggressiveness to use it constructively. Psychic power, afterlife, and the occult will attract your study and consideration during this time. You are likely to become secretive in many of your activities.

 

******

The rest of the planets take much longer to orbit through the signs and houses. Unless they were in the last few degrees of the Natal sign, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto are probably still in the signs and houses they were in when you were born. If any of them have progressed into the next sign, the program will print the influences of the new sign as it compares to the old. It will only interpret the progressed house position. A major move in geographic location which changes the Ascendant may also change the house cusps and the signs on the houses.

 

Progressed Jupiter in sign and House position
Progressed Jupiter in Cancer with natal Jupiter in Gemini

PROGRESSED JUPITER IN CANCER WITH NATAL JUPITER IN GEMINI–Jupiter in the signs indicates your ethical, religious, and philosophical standards and beliefs, and how you may express these interests. In Gemini, it gives a friendly disposition; courteous, truthful and trustworthy. You are able to express sympathy, charity, and benevolence. You have an intellectual curiosity that leads to mental development. You are able to express new ideas in fields related to travel, writing, and study. You will be attracted to the history of religion, education, law, and philosophy. You will have tendencies toward mental restlessness and “dabbling” in many areas of study and interests, so you need to ground your knowledge in practical experience in order to avoid going off on tangents.

When it moves into the sign Cancer in the PROGRESSED Chart, Jupiter can enhance some deep influences instilled by your parents in the areas of philosophy and religion–possibly enforced so strongly that you will find it necessary to rebel in later years when your own beliefs mature. You could overcome them and begin to develop your own values more precisely during this life cycle. You will try hard to establish a secure, friendly, and open ethical, religious, and philosophic environment in your own home for your own family. You love good food and are probably a very good cook. You need to beware of the possibility of emotional idealism and utopian dreams now, as well as self-indulgence in food and drink.

Progressed Jupiter in 9th house

PROGRESSED JUPITER IN 9TH HOUSE–Jupiter in the houses indicates the departments of life and the types of activity through which you express your religious, philosophic, and educational ideas. When it progresses into the ninth house the perspective of your life can be expanded tremendously. Your desire to learn will be very great, with the emphasis on philosophy, metaphysics, and religion. You could encounter these subjects now, not only in books, but in real life situations. On exposure to a broader view, your own philosophies may change. The main effect of this progression is to expand your consciousness and help you rid yourself of limiting prejudices and beliefs.

Progressed Saturn

Progressed Saturn in Pisces with natal Saturn in Pisces

PROGRESSED SATURN IN PISCES WITH NATAL SATURN IN PISCES–When the planet is in the same sign in both the NATAL and PROGRESSED charts the influences are the same, but are just more long-term.

Saturn in the signs indicates the areas in which you must accept responsibility, and the ways in which you must practice discipline and develop maturity. In the sign Pisces in the NATAL Chart, the Saturn imprints can firm up the laid back, emotional Pisces personality. This can be a difficult position because the deep emotional feelings and intuition which are identified with the sign Pisces do not lend themselves well to the order and disciplinary influences of Saturn. However, when applied positively, the thinking mind can help organize your thoughts in therapeutic and progressive ways. You will require time alone for meditation and spiritual direction during this life cycle. With spiritual growth and greater spiritual understanding, this planetary position can provide great power for understanding and helping others. Try to avoid lazy procrastination.

Progressed Saturn in 5th house

PROGRESSED SATURN IN 5TH HOUSE–Saturn in the houses indicates the areas of life in which we must learn to act with discipline and to express practical ambition through maturity. In the fifth house of the Progressed Chart, it can cause disappointments in love and losses through relationships with children or in childbirth. You are likely to have a good sense of structure in art and music, resulting in power and leadership ambitions in the arts and entertainment fields during this time. You could have a tendency to be too reserved now in your creative self-expression and may need to utilize Saturn’s discipline in learning how to reach out to others and to give love. Practice sharing and learn to trust, especially in the domestic areas of your life.

 

Progressed Uranus

Progressed Uranus in Virgo with natal Uranus in Virgo

PROGRESSED URANUS IN VIRGO WITH NATAL URANUS IN VIRGO–When the planet is in the same sign in both the NATAL and PROGRESSED charts the influences are the same, but are just more long term.

Uranus in the signs indicates the ways in which you express your urge for freedom and individuality, and how you establish your link with the Universal Mind. When Uranus is in Virgo in the NATAL Chart, it imprints the personality with a mind that is subtle, independent, and original. You are quiet, but could be stubborn and curious to the point of eccentricity. You seem to naturally know how things work, and are especially attracted to the occult for your link with the Universal Mind. You can be successful in the fields of health, science, and technology. Beware of erratic health problems, paying special attention to diet and mental control of bodily functions.

Progressed Uranus in 11th house

PROGRESSED URANUS IN 11TH HOUSE–Uranus in the houses indicates the manner in which you express your intuitive facilities and your occult interests. It highlights the lasting qualities of spiritual values as compared to the material. in the eleventh house of the Progressed Chart, it indicates the kind of friends and associates you will be drawn to, and the kind of group activities you will pursue in order to enhance the imprints of the natal influences. You will seek friends who are unique and different from the traditional, and could be active in spiritual searches far beyond the traditional religions and the reigning philosophies. Watch out for impulsiveness and instant likes and dislikes in selecting your friends.

 

Progressed Neptune

Progressed Neptune in Scorpio with natal Neptune in Scorpio

PROGRESSED NEPTUNE IN SCORPIO WITH NATAL NEPTUNE IN SCORPIO–When the planet is in the same sign in both the NATAL and PROGRESSED charts the influences are the same, but are just more long term.

LAST IN SCORPIO IN 1970-NEXT POSSIBLE IN YEAR 2133–Neptune in the signs manifests more historical and generational influences than personal. It indicates the kind of cultural expression shown by the imaginative and creative faculties of mankind over a given period of time. Your personal responses to Neptune in Scorpio in the NATAL Chart are likely to be in sexual areas and psychological areas of escape. Both the influences of the planet Neptune and the sign Scorpio are dual in nature: material and spiritual. It is difficult to function in both levels at the same time, and often at some time in the life, a metamorphosis is experienced when the philosophical and spiritual influences sublimate the materialistic.

Progressed Neptune in 1st house

PROGRESSED NEPTUNE IN 1ST HOUSE–Neptune in the houses indicates how you express your mystical potential, and may reveal some of the karma produced by your past actions. In the first house of the Progressed Chart, it enhances your sensitive, intuitive awareness of self and environment. You may express yourself through music and art as a promoter or participant (or both). You may be able to provide positive applications of clairvoyance now, and possibly of spiritual healing. You are likely to be closely in tune with psychic forces. Unfortunately, they are not all positive, and you may be extremely sensitive to the others, too. Avoid alcohol and drugs, since they enhance your sensitivity to negative forces. Also, practice discipline so that you live in the real world. Avoid drifting and dwelling too much in a fantasy world during this progression.

 

Progressed Pluto

Progressed Pluto in Virgo with natal Pluto in Virgo

PROGRESSED PLUTO IN VIRGO WITH NATAL PLUTO IN VIRGO–When the planet is in the same sign in both the NATAL and PROGRESSED charts the influences are the same, but are just more long term.

1957-1972. NEXT POSSIBLE, YEAR 2220. Pluto in the signs is also historical and generational, but on the personal level it indicates permanent change. In Virgo in the NATAL Chart, it deals with work, health, and the practical application of technology. You are very organized and picky about details, especially where your work is concerned, and can be very capable of working alone. The areas of sex, drugs, and health are indicated as most likely areas for permanent change in your life. Seek guidance through prayer and meditation, striving to bring the feelings up from the subconscious into the conscious and practice good health maintenance.

When Pluto is still in Virgo in the PROGRESSED chart, the natal influences are enhanced and reinforced. The focus for regeneration is more likely to be outward rather than inward, and you may have more concerns about social and environmental issues. Do not neglect your own regeneration efforts, but keep practicing a healthy lifestyle. If Pluto is in this position in your Progressed chart, these influences will be with you for the rest of your life.

Progressed Pluto in 11th house

PROGRESSED PLUTO IN 11TH HOUSE–Pluto in the houses indicates in which departments of life you need to exercise conscious creative willpower to regenerate yourself and your surroundings. In the eleventh house of the Progressed Chart, it relates to friends and group associations. Motivation will be extremely important here, for associates to sense whether you are helping them or using them. If your motivations are positive, you will attract powerful friends and associates during this time who can help you achieve enormous good for the benefit of all. You certainly need to learn how to use your enormous willpower in cooperative ways. Practice discipline, seek positive spiritual guidance, and avoid excess in alcohol and drugs.

 

Progressed Planet Interaspects
 

Following are the interpretations of the Planetary Aspects of the Progressed planets to each other. As in the Natal chart we use only the major aspects: Conjunction, Opposition, Square, Trine, and Sextile. These interpretations may be a little different from the Natal Chart interps in describing the influences, as they are presented from the same point of view as transiting planetary aspects. Rather than natal imprints, these aspects represent influences you have to deal with during the time of this Progressed chart. Some of the slower moving planets with aspects in the Natal Chart may still be in orb. However the program allows less than one degree of orb, so that the influences will be strongly focused on the year for which the Progressed Report is prepared. Because of this narrow focus and the tight orb, there are not likely to be very many aspects (if any) in this Report.

Progressed Sun opposition Moon

PROGRESSED SUN OPPOSITE THE MOON–This opposition indicates conflict between your conscious will and your subconscious mind and feelings. It can cause stresses and relationship problems in domestic, romantic, financial, and marital affairs. While it is in the Progressed Chart, there is a tendency to restlessness and nervousness, as your energy level can fluctuate erratically. These influences are of a vague and general character, and may not be consciously recognizable, manifesting themselves in periods of non-specific discontent. There could be difficulty with children, and parenting may not be a priority during this progression. You need to learn to let go of the past, and to be realistic about the efforts required to accomplish your goals. You should respect your will-power, but also accept the power of your subconscious. Develop the subconscious through spiritual search during this time.

Progressed Moon square Uranus

PROGRESSED MOON SQUARE URANUS–This square indicates times of intense self-awareness. In the Progressed Chart it could bring with it the experience of personal reform, with idiosyncrasies set aside. It stimulates the personality’s feelings for individuality. However, with the square, independence tends to be achieved only through separation, upset, or overturn of the status quo. Before such action, costs should be carefully considered.

Progressed Moon square Pluto

PROGRESSED MOON SQUARE PLUTO–Experiences occur during the progressed Moon’s aspects with Pluto to highlight the individual’s position within society. Personal perspectives are challenged with the square aspect in relation to social organizations, professional institutions, political alignment, and the Self’s world-concept. On the personal level, permanent regeneration and emotional changes could begin during this progression.

Progressed Mercury trine Ascendant

PROGRESSED MERCURY TRINE THE ASCENDANT–This aspect in the Progressed Chart arouses your curiosity and willingness to learn. Communications are good between you and others, and your ideas are understood and respected. You have good insight on many subjects and are able to share them well. You are tolerant of the opinions of others, and can make intelligent compromises. A good aspect for long-range goal planning.

Progressed Venus sextile Jupiter

PROGRESSED VENUS SEXTILE JUPITER–This aspect in the Progressed Chart enhances tranquility. You are at peace with the world and want to share it with everybody. It is a time for rest and recreation, and social activities will be pleasant. It is a favorable time for financial enterprises, and legal matters decided now are likely to be in your favor, but you may feel a lack of discipline and unwillingness to work. New people met and new relationships formed while this aspect is in the Progressed Chart are likely to be beneficial.

Progressed Saturn trine MC

PROGRESSED SATURN TRINE THE MIDHEAVEN–This configuration in the Progressed Chart can provide a new desire for professional success and recognition, or it can enhance this desire if you already have it and have not done anything about it before. This can begin with hard work, since a slow, steady climb to the top is indicated. All this will contribute toward a secure and orderly domestic life–possibly new and different from the one you have now.

Progressed Uranus conjunct Pluto

PROGRESSED URANUS CONJUNCT PLUTO–This aspect in the Progressed Chart may cause you to confront new and radically different circumstances in many areas of your life. It indicates that your life is in a state of flux right now and you can’t count on anything lasting for very long except for those things that have always been with you and are not affected by this position. The best way to approach this is to maintain the maximum amount of flexibility and ride with the punches. Change may come rapidly, but if you can go along with the energies, they will be constructive and you will be able to clear away some of the refuse of the past which could be hindering your growth.

 

Progressed Planet Aspects to Natal Planets
 

The Natal Chart is always significant in our lives, and it must be taken into consideration when interpreting any of the advanced charting efforts. The Progressed chart has moved the planets into new positions, sometimes forming new aspects with the fixed positions of your natal planets. Some of the aspects in the Natal chart of the slower moving (outer) planets may still be in aspect orb in the Progressed Chart. These aspects, and any new ones formed, will help to bridge the gap between the Natal and Progressed Charts. Because the program allows less than one degree of orb in order to focus the influences for the year the Progressed Report is prepared, there are not likely to be many planets in aspect–if any. If there are any aspects in orb, their interpretations will provide valuable information about influences you will feel during the duration of this Progressed year.

Progressed Sun trine natal Moon

PROGRESSED SUN TRINE THE NATAL MOON–This trine indicates a harmonious balance between the conscious expression of your will and the automatic emotional responses. In the Progressed Chart it usually brings strong physical vitality and stamina, with good health and recuperative powers. You are attractive to the opposite sex, and are able to function well in your social relationships because of your inner harmony during this time. This aspect promotes self-confidence and optimism. You like children and work well with them.

Progressed Sun square natal Ascendant

PROGRESSED SUN SQUARE THE NATAL ASCENDANT–This aspect in the Progressed Chart gives you much energy in dealing with others. Since it is a square, you must be careful how this energy is applied. You could try to dominate others, or the reverse is possible. The lesson to be learned is harmony. Don’t be so willful that you are unable to manage to cooperate with others. With care, it is possible to make a favorable impression from the very strength of your position, provided you can prove it without bulldozing it over others. This is a powerful aspect for getting things done–but carefully.

Progressed Moon square natal Uranus

PROGRESSED MOON SQUARE NATAL URANUS–This square indicates times of intense self-awareness. In the Progressed Chart it could bring with it the experience of personal reform, with idiosyncrasies set aside. It stimulates the personality’s feelings for individuality. However, with the square, independence tends to be achieved only through separation, upset, or overturn of the status quo. Before such action, costs should be carefully considered.

Progressed Moon square natal Pluto

PROGRESSED MOON SQUARE NATAL PLUTO–Experiences occur during the progressed Moon’s aspects with Pluto to highlight the individual’s position within society. Personal perspectives are challenged with the square aspect in relation to social organizations, professional institutions, political alignment, and the Self’s world-concept. On the personal level, permanent regeneration and emotional changes could begin during this progression.

Progressed Moon square natal Ascendant

PROGRESSED MOON SQUARE THE NATAL ASCENDANT–This aspect in the Progressed Chart can produce strong emotions and moods, especially when dealing with others. You can feel and respond to their moods immediately, but you may also be too wrapped up in your own moods to be objective. Do not take your emotions too seriously at this time. Tasks which require reason and clear thinking should be approached very carefully while this progression is in the chart. Avoid impulsive actions, and seek spiritual guidance and grounding.

Progressed Mercury square natal Saturn

PROGRESSED MERCURY SQUARE NATAL SATURN–Your critical faculties are sharp and your standards are high during this progression, but communication may be difficult. It may be hard to “think positive” during this time, but it is good for heavy mental work and tasks which require disciplined thinking. It is usually not the best time for negotiations and business transactions. Try to avoid undue criticism of yourself and others.

Progressed Jupiter trine natal Venus

PROGRESSED JUPITER TRINE NATAL VENUS–This is one of the “best” progressed aspects although not a very powerful one–but we’ll take all the good ones we can get, won’t we? It brings grace, ease, and pleasant social interaction into your life. You will feel content, and it will rub off on others. It can be a good time to make a major investment, as financial interests are favored. You will not want to work at work, however, but will tend to be lazy. Artistic interests are high, but from the standpoint of “enjoy”–so ENJOY! . . . .

Progressed Saturn conjunct natal Mercury

PROGRESSED SATURN CONJUNCT NATAL MERCURY–This aspect in the Progressed Chart can bring you very sharp precision of thought. It is a good time for work that requires precise planning and implementation. However, it is not a good time for long range plans that require a broad view. Your viewpoint is likely to be narrow and cautious now, and communications may suffer. You can be extremely critical, but should be careful to use this insight in positive ways. This is a good time to deal with negative thinking, since you are more likely to see what is wrong than what is right.

Progressed Saturn square natal Jupiter

PROGRESSED SATURN SQUARE NATAL JUPITER–This square in the Progressed Chart can cause difficulties in business and financial affairs. You may have difficulties in planning and pursuing long-range goals, especially in relation to finances. You may have the tendency to initiate activities and take on responsibilities without sufficient preparation. You may feel as if you are never at the right place at the right time. You must learn to pursue long-term goals steadily and responsibly during this time. Avoid the tendency to be overly ambitious while reluctant to take on responsibility. Remember that Jupiter is the planet of “luck” and Saturn is the planet of discipline. When they square off against each other, take the discipline first and apply it to all the fortunate circumstances that occur. This square can provide a positive learning experience.

Progressed Uranus conjunct natal Pluto

PROGRESSED URANUS CONJUNCT NATAL PLUTO–This aspect in the Progressed Chart may cause you to confront new and radically different circumstances in many areas of your life. It indicates that your life is in a state of flux right now and you can’t count on anything lasting for very long except for those things that have always been with you and are not affected by this position. The best way to approach this is to maintain the maximum amount of flexibility and ride with the punches. Change may come rapidly, but if you can go along with the energies, they will be constructive and you will be able to clear away some of the refuse of the past which could be hindering your growth.

Progressed Pluto conjunct natal Uranus

PROGRESSED PLUTO CONJUNCT NATAL URANUS–This aspect in the Progressed Chart may cause you to confront new and radically different circumstances in many areas of your life. It indicates that your life is in a state of flux right now and you can’t count on anything lasting for very long except for those things that have always been with you and are not affected by this position. The best way to approach this is to maintain the maximum amount of flexibility and ride with the punches. Change may come rapidly, but if you can go along with the energies, they will be constructive and you will be able to clear away some of the refuse of the past which could be hindering your growth.

 

Closing Comments
 

We have made every effort to organize the computer program and to write the interpretations for the Progressed

Chart Report so that this printout is self-explanatory. The report provides all the information you should need to get a preview of the influences you will be dealing with during this Progressed year. To get the most from this Report, we suggest that you get out your Natal Report (if you have one) and review it. If you do not have a valid Natal Report, contact your Astrologer. By comparing the two charts, you should be able to get a pretty good idea of how your life has “Progressed” from then to now. New signs, new positions and new aspects could indicate some significant modifications in the Personality Profile as compared to the Natal chart “Blueprint”.

In comparing the two charts, you will find that some of the slow-moving outer planets are still in the same sign, and that some of their aspects are the same in both charts. The younger you are, the more of these will be the same, and the older you are the more likely they are to have moved on. Pluto moves the slowest, Neptune next, and then Uranus. This condition indicates that the influences of these aspects and positions are still in your life. When they do move on, it will usually indicate some kind of a turning point.

As in all charts, there may be some interpretations that will seem to contradict others, some will modify others, some will enhance others, and some will duplicate the influences of others. You will probably be most concerned with those paragraphs that appear to describe influences that are directly opposite to the influences of other paragraphs. In some instances these influences can actually cancel each other out. Sometimes the awareness of their total influences can help you combine both into one powerful thrust. Most of the time you can balance the information so that one paragraph will modify the other. Try to come out by giving the positive influences the most power. If there should be some remaining influences that seem especially negative, treat them as cautionary information that can help you prepare for some difficult feelings or circumstances which could be coming up.

The supplemental information on the Chart page and in the Progressed chart is not as significant to understanding the Progressed Chart as that Natal chart information is to interpreting the Personality Profile. You will have only one Natal chart, and its imprints stay with you all your life. You can have many progressed charts cast for as often as you need to up-date your life. The Progressed chart is NOW and also serves as a “bridge” from birth to the future, so the application of the information is not the same.

The planets keep on moving. The Progressed chart cannot tell us what DAY their influences are strongest. For the timing of the aspects of the planets into the future, we recommend an annual Forecast Report (Transit Report). That report will give you the kind of planetary aspects which will be forming in your life on any given day for a year at a time–in advance. It gives the date when an aspect is exact, plus the dates on which the orb of influence begins and ends. Ask your personal Astrologer about how you can obtain these reports.

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments